Prieš kelias dešimtis metų prasidėjo filmų gadynė. Kinas su savo žvaigždėmis tuoj užkariavo pasaulį. Tokie filmų artistai, kaip Rudolph Valentino, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, buvo ir dar tebėra daugeliui labiau žinomi, negu žymiausi rašytojai ar mokslininkai. Tad visai nenuostabu, kad ir lietuviai stengiasi visokiais būdais "išknisti", ar tik koks nors žinomesnis aktorius nėra lietuvių kilmės. Apie kai kuriuos vis kas nors spaudoje kartais parašo. Koks nors laikraštininkas vargais negalais sukombinuoja su tomis įžymybėmis pasimatyti ir eina į tas "audiencijas" su daug smarkiau plakančia širdimi, negu eitų pas popiežių ar karalių. Nuėjęs tuoj paklausia: "Girdėjau, kad Jūs esate lietuvis?" Dažniausiai tie "lietuviai" tuoj labai šaltai atkerta, kad jie nesą lietuviai ir niekad jokių reikalų su lietuviais neturėję. Kiti prisipažįsta esą lietuvių kilmės, bet, deja, jau nemoką nė vieno žodžio lietuviškai.

     Vis dėlto turime ir tokių artistų, kurie niekad neslepia savo lietuviškos kilmės ir •puikiai kalba lietuviškai. Tai visiems žinomos dvi mūsų žvaigždutės: Rūta Kilmonytė (Rūta Lee) ir Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian).

     Paskutiniu metu kai kuriuose mūsų laikraščiuose jau teko skaityti ir apie trečią "autentišką" lietuvaitę, teatro žvaigždę Živilę Šlekytę (Zhivila Roche). Ji yra Eliziejaus Šlekio ir Ksaveros Barauskaitės-Šlekienės jauniausia dukra, gimusi Vokietijoje. Dabar tėvai gyvena Toronte. Torontiečiai, be abejo, gerai prisimena Živilę, veiklią skautę, ateitininkę, entuziastišką sportininkę. Baigusi Loretto gimnaziją ir konservatoriją, stu-

Živilė Šlekytė

dijavo matematiką Toronto universitete. 1966 m. baigus universitetą, gavo pasiūlymą dėstyti matematiką Loretto gimnazijoje, bet pirma dar norėjo pasivažinėti po Europą. Nuvykusi į Paryžių, susigundė pastudijuoti prancūzų kalbą universitete. Tuo pat metu Živilei atėjo į galvą mintis pamėginti savo laimę — dalyvauti Londono "Royal Academy of Dramatic Art" konkurse. Laimėti ji nesitikėjo, tik buvo įdomu šiaip sau pamėginti. Ir buvo jai tikra staigmena — iš 800 konkurso dalyvių tarp aštuonių laimėjusių mergaičių buvo ir ji! Šią dramos akademiją baigė 1969 m., gaudama net specialią The Arthur Woutner premiją. Dabar prasidėjo jos sceninė veikla ir artistės karjera. Svetimtaučiams Živilės vardas ir Šlekytės pavardė skambėjo labai neįprastai, šiuos vardus tardami, jie bijojo nusilaužti liežuvį, todėl jai liepė bent vieną jų pakeisti anglišku. Živilė pasiliko savo vardą, o pavardę pakeitė į anglišką Roche.

     Pirmiausia Živilė vaidino įvairiuose Anglijos teatruose ir televizijos filmuose. Jauną mergaitę ji vaidino "The Crucible" veikale, jauną princą "Makbete", pagrindinis vaidmuo jai buvo patikėtas "Wives and Daughters" veikale. Bet, tur būt, nesuklysime pasakę, kad savo teatrinės vaidybos viršūnę ji pasiekė, patekusi į "Royal Shakespeare Company" teatro grupę, su kuria apvažinėjo beveik visą pasaulį. Čia ji pasigėrėtinai atlieka nelengvą Hermia vaidmenį "A Midsummer Night's Dream" veikale.

     Apie šį vaidinimą plačiai rašė Europos, Amerikos, Australijos, Azijos laikraščių teatro kritikai. Žinoma, kai kurie būtinai ieškojo, kad galėtų kur nors prikibti, kitišio veikalo pastatymą vadino nepakartojamu šedevru, vieni gyrė, kiti kritikavo artistus, bet visi nesigailėjo labai šiltų žodžių Živilei. Nuolat aprašymuose vis būdavo iškeliamas jos švelnus moteriškumas, simpatiškumas, įsigyvenimas į savo vaidmenį. Tas vaidmuo tikrai nebuvo lengvas, čia reikėjo net ir cirkinės akrobatikos. Ankstyvesnis Živilės sporto pamėgimas čia jai daug padėjo.

     Dažnai kritikai pamini, kad Živilė yra lietuvaitė. Mes ja didžiuojamės ir linkime toliau kopti į teatro viršūnes, keliauti po pasaulį, džiuginti kitus jai Dievo duotais talentais ir visur būti Lietuvos ambasadore.

J. V.