Spausdinti

Laiškų lietuviams” konkursas

     Šiam 34-ajam “Laiškų lietuviams” konkursui pasiūlytos keturios temos: 1. Atlaidumas, 2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.

     Bus dvi konkursantų grupės: 1. Suaugusieji, 2. Jaunimas. Jaunimo grupei priklauso moksleiviai ir studentai. Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrusieji šeimą, nežiūrint jų amžiaus, priklauso suaugusiųjų grupei. Jaunimas turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo grupei. Jei nebus pažymėta, rašinį dėsime į suaugusiųjų grupę, kur bus griežtesni reikalavimai.

     Suaugusiųjų rašiniai turi būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo — bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių, bet gali būti ir ilgesni. Pasirašoma slapyvardžiu, o tikroji pavardė, adresas ir telefonas įdedama į atskirą vokelį, kuris užlipdomas ir įdedamas į voką kartu su straipsniu. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1993 metų kovo mėn. 1 dienos. Vėliau atsiųstieji nebus priimami į konkursą.

     Premijoms turime apie pusantro tūkstančio dolerių. Premijų skaičių ir didumą nuspręs vertinimo komisija, kuri bus paskelbta vėliau.

Naujas redaktoriaus padėjėjas

     Šių mokslo metų pradžioje iš Čikagos į Lietuvą buvo pakviestas T. Leonas Zaremba dvasios tėvo pareigoms Kauno kunigų seminarijoje. Lyg už tai “atsilyginant”, iš Lietuvos į Čikagą atsiuntė T. Algirdą Palioką, kuris turėtų būti po operacijos tebesveikstančio ir besiruošiančio vykti į Lemontą lietuvių misijos kapeliono pareigoms T. Juozo Vaišnio, “Laiškų lietuviams” redaktoriaus, padėjėjas.

     Kun. Algirdas Paliokas yra kilęs iš Pasvalio; ten baigęs vidurinę mokyklą, buvo pasiryžęs stoti į Kauno kunigų seminariją, bet KGB neleido. Tada jis baigė Kauno Politechnikos institutą, įsigydamas radijo inžinieriaus specialybę. 1968 m. įstojo į Jėzuitų ordiną ir pradėjo neakivaizdines teologijos studijas. 1970 m. išvyko į Kazachstano respublikos Kustanajaus miestą. Ten. kun. A. Dumbliausko, SJ, globoje baigė studijas ir 1973 m. tuometinio tremtinio vysk. V. Sladkevičiaus buvo įšventintas kunigu.

     Gyvendamas Kustanajuje, būtinai turėjo užsiimti valdišku darbu, kad nebūtų laikomas nusikaltėliu. Slapta aptarnaudavo žmones, Kazachstano katalikus, už keleto šimtų kilometrų, kad nesužinotų vietinė KGB įstaiga. Valdiškas darbas ir savaitgalinis apaštalavimas pakirto sveikatą.

     1977 m. grįžo į Lietuvą ir dirbo vienuolynų sielovadoje. Tik 1989 m. sovietinė valdžia leido dirbti legaliai. Buvo paskirtas Vytauto Didžiojo bažnyčios vikaru Kaune, taip pat įsitraukė į spaudos darbą, buvo vienas iš trijų “XXI amžiaus” laikraščio redaktorių, skaitydavo paskaitas jaunimui, šeimoms, buvo konsultantas Šeimos centre.

     Jam linkime našaus darbo ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.