Spausdinti

34-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

     Šiam straipsnio konkursui siūlomos pasirinkti keturios temos: 1. Atlaidumas, 2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Bus dvi konkursantų grupės: 1. Suaugusieji, 2. Jaunimas. Jaunimo grupei priklauso moksleiviai ir studentai. Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrusieji šeimą - priklauso suaugusiųjų grupei, nežiūrint jų amžiaus. Konkurso taisyklės tokios pat, kaip ir praėjusiais metais. Suaugusiųjų rašiniai turi būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo - bent 2-3 puslapių, bet gali būti ir ilgesni. Pasirašoma slapyvardžiu ir įdedamas atskiras vokelis su tikrąja pavarde, adresu bei telefonu. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1993 m. kovo 1 dienos.

     Premijoms turime apie pusantro tūkstančio dolerių. Premijų skaičių ir didumą nuspręs konkurso vertinimo komisija.

     Pernai daugelis konkurso dalyvių iš Lietuvos nesilaikė nustatytų taisyklių. Į tai nekreipėme daug dėmesio, bet šiame konkurse jau būsime griežtesni, tai gerai įsidėmėkite taisykles ir jų laikykitės.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

25 dol. aukojo Nina Gailiūnienė.

Po 15 dol. aukojo:V. Tauras, A. Maurutienė, S. Zulpa, Em. Kiela.

Po 10 dol. aukojo:D. Januta, O. Strimaitienė, O. Barauskienė, Al. Gylys, I. Rimkūnas, K. Remeza.

Po 5 dol. aukojo:EI. Jokubka, D. Mieliulis, E. Rukuiža, M. Razutis, S. Kasnickas, K. Stašaitis, R. Šilgalis, P. Marcinkus, F. Dimgaila, A. Baukys, P. Ąžuolienė, J. Gedrimas, E. Lukoshius, M. Galeckas, R. Taunys, J. Norvilą, P. Snarskis, Z. Junevičienė, S. Gliožeris, A. Bigelis, T. Šaulys, S. Danaitis, J. Žebrauskas, D. Balienė, J. Leiberis, A. Dzirvonas.

3 dol. aukojo S. Ilginis.

Esame labai dėkingi visiems, kurie užsako “Laiškus lietuviams” savo giminėms, draugams, pažįstamiems Lietuvoje. Jie patys dar negali užsisakyti. Pirmiau būdavo šiek tiek sunkenybių su paštu - kai kurie negaudavo, bet dabar jau šių kliūčių nėra. Visi gauna ir labai džiaugiasi. Prenumerata į Lietuvą tokia pat, kaip ir visur kitur - 15 dol. metams.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.