Spausdinti

     —    Mama, dėl ko tu ištekėjai už tėtės? — klausia šešerių metų Tomukas.

     —    Na, vaikeli, tai jau ir tu pradedi stebėtis, — atsako motina.

     —    Dėl ko reikia padėti mamytėms? — klausia mokytoja pirmo skyriaus mokinį.

     —    Dėl to, kad jos storos, — atsako berniukas.

     —    Vieną lietuvį daktarą, kuris niekada neatsisakydavo vykti pas ligonį, nežiūrint ar ligonis bus vargšas ar turtingas, vidurnaktį kažkas kviečia telefonu atvažiuoti pas ligonį. Daktaras buvo labai pavargęs. Šiek tiek pagalvojęs, jis klausia:

     —    Ar turite kuo užmokėti?

     —    Taip, turime, — atsako.

     —    Tai šaukite kitą, jauną daktarą. Aš esu per senas vidurnaktį vykti pas ligonį, kuris gali užmokėti...

     Prancūzų dailininkas Horace Vernet piešė prie Ženevos ežero. Netoliese piešė dvi svetimšalės. Viena jų priėjo pažiūrėti, ką jis piešia, ir davė jam patarimų. Už patarimus jis padėkojo.

     Rytojaus dieną jis tą svetimšalę sutiko garlaivyje.

     —    Pone, jūs esate iš Prancūzijos, tai turite pažinti didįjį dailininką Vernet. Sako, kad jis yra laive. Ar negalėtumėte man jį parodyti?

     —    Gerai, panele, jūs jį jau pažįstate, nes vakar jam davėte piešimo pamoką.

Daktare, girdėjau, kad suradote puikų vaistą storulėms pagydyti. Jei ne paslaptis, gal ir mums pasakytumėte?

—    Mielu noru. Jūs, be abejo, pažįstate storulę Vytautienę. Ji vis nesutikdavo pajudėti iš namų, o svoris nuolat augo. Pasižadėjau jai padėti, jeigu ji kasdien kas savaitę ateis rytais pas mane.

—    Ir ateidavo?

—    O, taip. Aš jai papasakodavau kokį įdomų nuotykį, neva paslaptį, su jos pažįstamais. Ir tai labai pagelbėjo.

—    Tai ką ji darė?

—    Iki pietų apeidavo 10-15 šeimų, kartodama jai pasakytas žinias, ir svorį numetė.

Berniukas grįžta iš mokyklos su kruvina nosimi. Tai pamačiusi, motina šaukia:

—    Tai vėl susimušei? Aš gi tau sakiau, kad, prieš pradėdamas muštis, suskaičiuotum ligi penkiasdešimt!

—    Taip, be Jonui motina liepė suskaičiuoti tik ligi dvidešimt penkių.