Nuoširdžiai dėkojame "Laiškų lietuviams" rėmėjams

80 dol. aukojo L. Normantas.

40 dol. aukojo V. Sesniauskas.

Po 35 dol. aukojo: prel. J. Kučingis, J. Jankauskienė, kun. V. Radvina, R. Ražauskienė.

Po 30 dol. aukojo: K. Račiūnas, P. Ambromaitis, P. Janušonis, J. Ardys, B. Čižikaitė.

Po 25 dol. aukojo:V. Udrienė, V. Šoliūnas, P. Guodis, J. Žitkus, B. Bildušas, I. Kairytė, L. Ragas, E. Sinsinas, A. Šešplaukis, J. Kačkelis.

Po 20 dol. aukojo: F. Černius, T. Norkienė, M. Vilutis, E. Diminskienė, F. Putrius, O. Minoraitė, N. Šumskis, A. Sutkus, K. Laurynas, O. Matusaitienė.

Po 15 dol. aukojo: S. Žilevičius, A. Karaitis, P. Lekutis. J. Nausėda, D. Žuraitis, A. Lipčius, Č. Masaitis, E. Jasaitienė, S. Kamarauskas, V. Dėdinienė, E. Raudys, D. Jakas, B. Graužinis, J. Janušonis, J. Starkus, E. Pagirys, prel. L. Peck, A. Valavičius, B. Žemaitienė, P. Raulinaitis, S. Jokūbauskas, E. Arlauskienė, V. Kazlauskas, P. Norvilas, M. Bichnevičius, K. Markus, A. Pažiūra, kun. E. Statkus, H. Laucius, J. Skladaitis.

Po 10 dol. aukojo: S. Prialgauskienė, A. Rimkus, P. Šošė, O Strimaitis, V. Abromavičius, V. Kamaitis, J. Kirvaitis, A. Pocius, F. Dimgaila, V. Mikuckis, M, Čėsna, B. Kulaitis, E. Maximovitsch, A. Stankaitis, P. Mikalauskas, J. Giedraitis, A. Pužauskas, Z. Žebrauskas, Z. Brecius, E. Gaškienė, P. Jadviršis, S. Kazlas, S. Stepawic, T. Varanka, V. Kazlauskas, B. Navickas, S. Jurkūnienė, K. Stasiulis, S. Mikelevičius, K. Stravinskas, A. Stukas, H. Milaknis, J. Plečkaitis, V. Sinkus, V. Prunskis, S. Damašius, B. Rymantas, P. Sideravičius, B. Briedienė, V. Bubnienė, A. Dameika, J. Jarašius, B. Tamošiūnas, V. Vaitkevičius, M. Židžiūnas, K. Lietuvninkas, I. Oksas, P. Sidzikauskas, K. Nenortienė, kun. P. Sabulis, S. Durickas, B. Lukas, T. Bogušas, D.  Šatas, J. Miečius, A. Saulis, R. Kreivėnienė, J. Karklys, M. Povilaitienė, J. Gelumbauskas, S. Martišauskas, B. Kruopis, H. Bagdonienė, I. Simanauskas, .M. Kapočienė, G. Ažubalis, S. Gliožeris, V. Laniauskas, V. Lukas, D. Mikoliūnienė.

Po 5 dol. aukojo: K. Rožanskas, A. Stopus, S. Vaškys, S. Zeikus, V. Maciejauskienė, L. Baten, S. Pumputis, V. Mažeika, J. Likander, J. Miceika P. Pranis, A. Sandargas, V. Gečas, E. Sniegaitis, J. Šlavikas, J. Lapšienė, P. Mileris, V. Pocius, J. Povilaitienė, V. Numgaudas, V. Jarmas, M. Raugas, J. Matulatis, P. Petraitis, H. Pakalnis, K. Ancerevičius, S. Giedrimas, V. Jančauskas, E.    Kazlauskas, J. Markienė, V. Račiūnas, A. Venckus, D. Pareigis, B. Kronas, F. Valaitis, S. Sakavičius, R. Andrijauskas, E. Sirutis, B. Valavičius, K. Skaisgirys, V. Kežimaitis, A. Kuzmickas, S. Galisienė, J. Juška, Z. Grybinas, J. Juknelis, M. Matuzas, V. Mitkus, O. Motiejūnas, A. Venckūnas, A. Raulinaitis, A. Kavaliūnas, J. Morkūnas, O, Krasauskas, M. Kvedaras, D. Mieliulis, B. Šlajienė, F. Tarulienė, B. Rygertas, V. Veselka, J. Zabarskas, S. Jukšaitis, A. Zalubas, B. Telyčėnas, A. Barzdukas, T. Alenskienė, A. Bigelis, D. Bilaišis, O. Krywonis, E. Bielkevičius, I. Ulpa, A. Merkevičius, Z. Pajaujis, J. Kliorys, J. Vaineikis, B. Harris, A. Jukšys, K. Mikužienė, P. Melnykas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.