Dail. Zuzana Pranaitytė — sesuo Augustina

     Zuzana Pranaitytė gimė 1930 m. birželio 20 d. Šakių apskrities Kulčikų kaime valstiečių šeimoje. Baigus vidurinį mokslą Pilviškiuose, įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą, kurį baigė 1958 m. įsigijusi skulptorės profesiją.

     Pirmieji skulptūros mokytojai buvo E. Radauskaitė ir R. Jakimavičius. Vėliau dėstė B. Pundžius, J. Mikėnas; piešimą — J. Kėdainis, P. Aleksandravičius, V. Žuklys.

     Dabar dirba daugiausia religine tematika. Ji yra Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Augustina. Yra surengusi dvi parodas — 1970 ir 1990 metais.

     Atrodo, kad jos mėgstamiausias vaizdinio meno žanras — skulptūra, tačiau savo repertuare ji turi nemaža piešinių ir gobelenų. Skulptūroms daugiausia vartoja marmurą, medį, terakotą, gipsą, akmenį; piešiniams — vaško ar kreidinę pastelę; gobelenams — vilną, pusvilnę, liną.

     Šis “Laikų lietuviamas” numeris iliustruotas jos darbų (daugiausia skulptūrų) nuotraukomis.

***

     “Laiškų lietuviams” konkursas jau pasibaigė vasario 16 d. Konkursui atsiųsta 103 straipsniai — 83 suaugusių ir 20 jaunimo. Pasibaigus nustatytam laikui, dar gavome kelis straipsnius, kurie neįtraukti į konkursą, bet galės būti spausdinami, jeigu tiks. Vertinimo komisija jau baigia straipsnius skaityti. Apie rezultatus pranešime kitame numeryje.

Religinis konkursas

     Prel. J. Prunskis paskyrė 5.000 dol. skirti premijai ar premijoms: 1. už krikščionybės idealus ugdantį projektą, visiškai suplanuotą, su finansine sąmata. 2. už religinį veikalą, paties parašytą ar išverstą, mašinėle išspausdintą, dar neišleistą.

     Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame užklijuotame vokelyje įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas.

     Konkurso medžiagą siųsti iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. šiuo adresu:

Sisters of Immaculate Conception,

Religinis konkursas

600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260

***

     Šių metų pirmame numeryje pranešėme, kad skelbiame vajų konkurso premijoms. Pirmoji su 100 dol. atsiliepė Regina Jautokaitė iš Čikagos. Paskui 200 dol. atsiuntė Petras Vilutis iš Kanados. Laukiame ir daugiau aukų, nors ir mažiausių. Visiems aukotojams dėkojame. Tik Jūsų aukų dėka galėsime skelbti konkursus ir gauti pakankamai straipsnių, kad “Laiškai lietuviams” galėtų ir toliau eiti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.