Spausdinti

36-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik straipsniai turės būti paraštyti būtinai mašinėle su pakankamais tarpais tarp eilučių. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turės būti maždaug 4-9 puslapių, o jaunimo — bent 2 puslapių, bet pageidaujame ir ilgesnių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija.

     Siūlomos pasirinkti trys temos: 1. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą; 2. Šeima — meilės mokykla; 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką, kuris siunčiamas šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1995 m. vasario 16 d. Vėliau atėjusieji nebus priimti. Pirmiau mūsų konkursuose dalyvaudavo žymiai daugiau moterų negu vyrų, šį kartą buvo maždaug pusiau. Labai prašytume konkurso dalyvius ateityje nesivėluoti ir laikytis nustatytų taisyklių. Ateityje jau nepriimsime ranka rašytų straipsnių, reikės būtinai rašyti mašinėle. Ranka parašyti straipsniai labai vargina ir vertintojus, ir spaudos darbuotojus. Kas neturi mašinėlės, gali pasiskolinti ar paprašyti, kad kiti perrašytų.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams Po 20 dol. dol. aukojo: S. Vėbras, G. Biskis, M. Ambrozaitienė.

15 dol aukojo I. Kerelienė.

Po 10 dol dol. aukojo: J. Tamaševičienė, S. Jankauskas, D. Januta, I.Rimkūnas, J. Vadapalas, V. Stankus, J. Jurkūnas.

Po 5 dol dol. aukojo: G. Mozūraitienė, B. Krupis, S. Einikis, A. Arvydas, E. Bacevičienė, R. Petraitis.

Pranešimas gerbiamiesiems skaitytojams Lietuvoje

     Džiaugiamės, kad Lietuvoje jau yra nemaža skaitytojų, kurių daugumas dalyvauja ir mūsų skelbiamuose konkursuose. Jie dažnai mums parašo, kokį nors rašinėlį ar ką nors kita atsiunčia ir labai stebisi, jeigu tuoj negauna atsakymo. Žinoma, tas jų stebėjimasis yra visiškai pateisinamas. Čia yra redaktoriaus kaltė. Tačiau reikia suprasti mūsų padėtį. Visi sutinka, kad jeigu toks leidinys eitų Lietuvoje, tai jo redakcijoje dirbtų keletas asmenų, o mūsų redakcijoje dirba tik vienas. Gal yra skaitytojus klaidinanti informacija, kad trečiame viršelio puslapyje yra surašyti net šeši redaktoriaus pavaduotojai ar bendradarbiai, bet jie dažniausiai stengiasi parašyti per metus tik vieną ar du straipsnelius, o kasdieniniame redakcijos darbe visai nedalyvauja. Tad čia ir yra svarbiausia priežastis, kad redaktorius greitai negali reaguoti į visus skaitytojų laiškus. Turbūt ir redaktoriaus amžius bei sveikata lieptų jam daugiau ilsėtis negu dirbti. Deja, tai neįmanoma.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.