1994 / RUGSĖJIS — SEPTEMBER / VOL. XLV, NO. 9

religinės ir tautinės kultūros žurnalas

MOKINYS, MOKYTOJAS IR KNYGA

253

 Red.

BRONIAUS BRUŽO KŪRYBA

255

 Loreta Šilenkaitė

VIENUOLĖS GALI BŪTI ANGELAI

257

 Antanas Saulaitis, SJ

BET JŪS MYLĖKITE SAVO PRIEŠUS

262

 Alfredas Guščius

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

266

 Jonas Lauriūnas, SJ

NUOPUOLIS

269

 Birutė Vilkaitė

NEBIJOK, TIKTAI TIKĖK

273

 Chiara Lubich

NEŽUDYK

274

 Jurgita Kairytė

GYVENIMAS

275

 Alė Žibūdaitė

TĖVYNĖJE

276

 Marija A. Jurkutė

ŠEIMA

280

 kun. K. J. Ambrasas, SJ

KALBA

283

 Juozas Vaišnys, SJ

PO KRYŽIAUS ŽENKLU

284

 Aldona Puišytė.

ATGARSIAI

285

 Red.

ĮVAIRYBĖS

286

 Red.

ŠYPSULIAI

287

 Red.

TRUMPAI

288

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Broniaus Bružo vitražų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.