JUOZAS PRUNSKIS

     Tarp didžiųjų šio šimtmečio asmenybių didesnio dėmesio verta Kotryna Hueck Doherty. Išsamų viekalą apie ją paruošė Achterhoff — “Grace in Every Season". Čia ji vadinama “Moteris, aistringai pamilusi Dievą".

     Kotryna gimė 1896 m. rugpjūčio 15 d., Marijos į Dangų Ėmimo šventėje. Ji buvo rusė. Tėvas buvo stambaus ūkio savininkas, sumanus pirklys. Tėvai buvo religingi stačiatikiai, ją auklėjo krikščioniška dvasia ir pasistengė duoti gerą išsilavinimą. Ji buvo pasiųsta į mokyklą Egipte, kur turėjo progą išmokti daug kalbų. Turėdama tik 15 metų, ištekėjo už barono Boris de Hueck, bet po to dar baigė gailestingosios sesers mokslą ir karo metu slaugė karius rusų armijoje. Komunistų revoliucija išbloškė ją iš tėvynės.

Water Tower.

     Pirmiausia jos šeima pabėgo į Suomiją, kur tėvai turėjo vasarnamį. Užgrobus tą kraštą bolševikams, Kotrynos šeima turėjo pakelti baisų badą, kol jų gyvenvietė buvo išlaisvinta vadinamų baltųjų, ir jie persikėlė į Angliją. Čia, visiškai neturėdami lėšų pragyvenimui, emigravo į Kanadą. Kotrynai, auginant sūnų, teko būti įstaigos raštininke, skalbėja, tarnaite, padavėja, kad galėtų išmaitinti šeimą ir sergantį vyrą. Pagaliau šeimai pavyko susikurti padorų gyvenimą, kai Kotryna tapo paskaitininke, o susveikęs vyras inžinierius atidarė savo verslą Montrealyje.

     Vyras, atsigavęs ir praturtėjęs, ją pametė. Ji pasiliko su mažu vaiku. Dabar jos didžioji paguoda buvo gilintis į Evangelijos dvasią. Tiesą ji atrado katalikybėje ir pradėjo naują gyvenimą — pasiaukoti gėriui ir vargšų globai. Ji suartėjo su nuostabia katalike Dorothy Day ir abidvi ryžosi savo gyvenimą paaukoti socialinio teisingumo vykdymui, nekraudamos sau turtų, o laiką ir jėgas skirdamos vargstantiems.

     Pirmoji jos santuoka su rusų baronu buvo anuliuota. Ilgainiui ji susituokė Čikagoje su airiu E. Doherty.

     Dabar Kotryna Doherty pasidarė lyg antroji Motina Teresė. Ji neturtingiausiuose didmiesčio rajonuose, kaip Harlem, ieškojo vargšų, steigė jiems vadinamuosius Madonos namus, stengdamasi jiems padaryti šiltesnį, sotesnį gyvenimą.

     Čia tie vargšai drauge su Kotryna meldėsi, giedojo, drauge dirbo ir klausėsi jos dvasingų mąstymų. Juos net pradėjo lankyti garsenybės, kaip psichologas Stern, rašytojas Griffin, net kai kurie vyskupai ir daugelis kunigų. Netrukus Madonos namai išaugo iki 200 gyventojų, atsirado kunigų, tampančių Madonos namų kapelionais.

     Kotryna buvo įsijautusi mąstytoja, ji skelbė Kristaus dieviškos tiesos ir meilės mokslą. Ji daug rašė spaudoje. Autorė Mary Acheterhoff iš raštų sudarė mąstymų knygą “Grace for Every Season". Čia yra parinkta kiekvienai dienai brandžių dvasinių minčių.

     Gal bus naudinga su viena kita mintimi susipažinti. Čia ji kalba, kaip dvasios tamsumuose ugdyti ir išlaikyti tikėjimą, kaip susirasti tinkamą dvasios vadovą, kaip ieškoti stiprybės skausmuose, kaip Mišias paversti Dievo meilės mokykla, kaip surasti raktą į ramybę ir laimę.

     Ji išnagrinėja visą dešimtį Dievo įsakymų, duoda patarimų studentams ir darbininkams, kalba apie Kristuas sužadėtinę Bažnyčią, moko, kaip šventieji pakėlė skausmus bei kančias.

     Kiekvienai dienai skirti jos mąstymai yra nuoširdūs, lengvai suvokiami ir pasisavinami. Ji pati tiek išgyvenusi turi daug krikščioniškojo gyvenimo patirties. Jos raštai praturtinti net Rytų Bažnyčios rinktinėmis idėjomis. Arčiau susipažindami su tokiais dvasinio gyvenimo žinovais, mes patys sušildome savo širdis.

     Ji mirė 1985 m., bet jos mintys, jos įsijautimas į krikščionybės tiesas duoda daug šilumos tebegyvenantiems ir savo dvasios gyvybę praturtinti siekiantiems žmonėms.

► Valdas Aušra, gimęs ir augęs Klaipėdoje, čikagiškiam ev. liut. vysk. Hansui Dumpiui tarpininkaujant, gavęs stipendiją, teologijos mokslus studijavo Columbia, SC, ir Čikagos, IL Liuteronų teologijos seminarijoje. Kurį laiką mokytojavo Čikagos lituanistinėje mokykloje. 1994 m. liepos 3 d. Lietuvos ev. liut. bažnyčios vysk. Jonas Kalvanas Šilutėje Valdą Aušrą įšventino ev. liut. kunigu. Kun. V. Aušra grįžo vėl į Čikagą tęsti teologinio mokslo.