Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

200dol. aukojo J. Lieponis.

160dol. aukojo L. Normantas.

Po 85 dol. aukojo:W. E. Petkus, V. Rapšys.

70 dol.aukojo kun. V. Radvina.

50 dol.aukojo kun. S. Gaidelis.

40 dol.aukojo S. Skripkus.

Po 35dol. aukojo: J. Pauliukevičius, Ch. M. Vygantas, B. Cizikaitė.

Po 30dol. aukojo: I. Kairys, A. Lesevičius.

Po 25 dol. aukojo: A. Pažiūra, A. Lesevičius.

Po 20dol. aukojo: V. Šimkus, J. Ardys, A. Čepulis, B. Kasakaitis, E. Nemickienė, A. Gylys, J. Starkus, V. Petrauskas, M. Vilutis.

Po 15dol. aukojo: V. Numgaudas, P. Kaufmanas, M. Ambrozaitis, V. Valantinas, K. Miliūnas, D. Jakas, A. Pupius, E. Arlauskas, V. Šoliūnas, B. Žemaitis, V. A. Mažeika, A. Karaitis, A. Stropus, T. Norkienė, H. Milaknis, K. Sadauskas, P. Norvilas, P. Žilinskas, H. Bagdonas, K. Lietuvininkas, B. Kruopis, V. Lelis, E. Pagirys, B. Stangenbergas, S. Prialgauskienė, V. Balčiūnas.

Po 10 dol. aukojo: B. Polikaitis, B. Kasinskas, T. Bogušas, M. Gelažius, O. Šilėnienė, V. Krasauskas, G. Palionis, A. Karaliūnas, S. Strokas, A. Stulpinas, K. Beiga, K. Rožanskas, J. Raulinaitis, P. Pranis, E. Vilkas, J. Zalagenas, S. Žilevičius, A. Augaitis, S. Kazlas, P. Molis, J. Kučingis, M. Kapočius, J. Gelum-bauskas, A. Čaplėnas, A. Stankaitis, A. Pužauskas, S. Slepawic, K. Markus, J. Kirvaitis, S. Jurkūnas, kun. V. Cukuras, P. Raulinaitis, P. Melnykas, A. Juzaitis, V. Dedonienė, S. Laniauskas, A. Goldikovskis, J. Oksas, F. Tarulis, S. Leikus, V. Damašius, O. Rugelis, S. Bakšys, A. Grigalauskas, A. Pocius, P. Šošienė, V. Vaitkevičius, O. Martšauskas, V. Peseckas, A. Bumbulis, J. Telson, J. Plečkaitis, P. Simanauskas, K. Linkus, T. Gečys, K. Trečiokas, P. Jadviršis, M. Sulaitienė, D. Mikoliūnienė, kun. Kriščiūnevičius, V. Prunskis, R. Kreivėnas, S. Budrys, S. Riškus, B. Kūkalis, A. Račiūnas, H. Laucius,

B. Tamošiūnas, K. Remeza, S. Einikis.

Po 7dol. aukojo: I. Smieliauskienė, L. Bagdonas, J. Povilaitis.

Po 5 dol. aukojo: A. Smolinskas, A. Damijonaitis, S. Maksvytis, K. Genčius, T. Merkevičius, A. Saudargas, F. Mažeika, M. Radzevičius, M. Pranckevičius, E. Kelečius, H. Molejus, A. Kikilas, B. Šlajus, J. Butvilą, J. Matulaitis, M. Pranckevičius, M. Anelauskas, M. Ališauskienė, P. Juodikis, S. Lukas, T. Šaulys, S. Galeškienė, T. Alenskienė, V. Gvildys, D. Uogintas, M. Monkus, Z. Grybinas, N. Raišys, P. Petkelis, M Gliaudienė, J. Lapšienė, P. Mileris, K. Skaiskirys, M. Dikinienė, R. Kronas, K. Mikužis, A. Venckus, I. Ulpaitė, B. Noreika, M. Kapačinskas, A. Mikėnas, G. Likander, S. Bublienė, A. Lukoše-vičiūtė, K. Valiuškienė, T. Vaitkūnas, S. Sakavičius, E. Bielkevičius, A. Brazdžionis, A. Kavaliūnas, M. Povilaitis, J. Budreika, O. Rimkus, M. Jonelienė, S. Stravinskis, A. Adams, J. Miltenis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas —Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.