Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / BALANDIS — APRIL / VOL. XLVI, NO. 4

MALDOS MOKSLAS PAGAL ROMANO GUARDINI

111

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ

115

 Ses. Antanė Kučinskaitė

ŽMOGAUS BŪTIES PROBLEMOS XX AMŽIUJE

120

 Rita Danilaitė

SEKMADIENĮ ŠVĘSK!

122

 Aldona Puišytė

ARTIMO MEILĖ

126

 Konstancija Valiuškienė

AR MES DAR MOKAME SUGRĮŽTI?

129

 Janina Strimaitienė

DUOKITE, IR JUMS BUS DUOTA

130

 Chiara Lubich

SENUTĖ IR ŽIDINYS

131

 Jurgita Lukavičiūtė

DU LIKIMAI

134

 Giedrius Vanagas

KNYGOS

135

 Red.

KALBA

137

 Juozas Vaišnys, SJ

TĖVYNĖJE

138

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

142

 Red.

TRUMPAI

143

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas seselės Teodoros Kriaučiūnaitės piešinių nuotraukomis. Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos
LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strida, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.

     KAI ATGYJA SUSTINGUSI ŽEMĖ,
     IR GAMTA ŽALIAI PASIPUOŠIA,
     ŽMOGUS IŠ VISŲ PUSIŲ IŠGIRSTA
     GALINGĄ PERGALĖS HIMNĄ.
     BEMIRŠTANTI ŽEMĖ ATGIJO,
     NULIŪDUS GAMTA VĖL PRADŽIUGO.
     MATYT, KAD GYVYBĖ STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ:
     GYVYBĖ TRIUMFUOJA, MIRTIS NUGALĖTA.
     IR VELYKŲ VARPAI TĄ PAT SKELBI;
      GYVYBĖS TRIUMFĄ IR PRISIKĖLIMĄ
     MATYT, KAD ŽMOGUS YRA SKIRTAS
     NE MIRČIAI, NE TUŠČIAM SUNYKIMUI.
     JO TIKSALS — GYVYBĖ.
     NORS DAUG KARTŲ JIS GRIŪVA IR KLUMPA,
     BET PASKUI PRISIKELS IR GYVENS!

Kristaus prisikėlimas.  Ses. Teodora