►   Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, Marijonų vienuolijos vicegenerolas, kovo mėn. pradžioje buvo atvykęs iš Romos į Čikagą, dalyvavo kun. Stanislovo Škutans, MIC, ir kun. Stanislovo Saplio, MIC, laidotuvėse, aplankė dvi Amerikoje veikiančias Marijonų provincijas: Šv. Kazimiero, kurios centras yra Čikagoje, ir Šv. Stanislovo Kostkos, kurios centras Stockbridge, MA.

►    Kazimierietė sės. M.Ignatia Petruska mirė kovo 4 d., sulaukusi 92 m. amžiaus, įžaduose išgyvenusi 74 m. 1933 m. ji lankė Vytauto Didžiojo univejsitetą Kaune, gilindama lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 58 m. mokytojavo lietuvių parapijų mokyklose.

► Sausio 30 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje įvyko seminaras Lietuvos kongregacijų seserims. 45 dalyvės išklausė teologijos ir vienuolinio gyvenimo kursus.

►    Vatikano Tikėjimo skleidimo kongregacijos spaudos tarnybos duomenimis, 1994 m. įvairiose pasaulio šalyse nužudytas 21 katalikų misionierius: Alžyre nužudyti 8, Ruandoje 7, Indijoje 3, po vieną Ugandoje, Sierra Leone ir Haityje.

►    Kretingos vienuolyne pradėjo veikti labdaros vaistinė, kurioje pagal gydytojo receptus galės gauti vaistų invalidai ir neturtingi miesto gyventojai. Vaistai gaunami iš Vokietijos.

►    Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje įrengiami nauji vargonai, pagaminti Vilniaus vargonų dirbtuvėse.

►    Vasario 25 d. mirė kun. Stanislovas Škutans, MIC, buvęs Marijonų vienuolijos vyriausias vadovas — generolas 1957-1963 m. Jis buvo pirmas latvis tokiose pareigose ir penkiasdešimtas generolas visos vienuolijos istorijoje. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Marijonų sklype, Čikagoje.

► Kazimierietė ses. M. Emerenciana Medelis mirė sausio 27 d., sulaukusi 93 m., vienuoliškuose įžaduose išgyvenusi nuo 1916 m.

►    Kennebunkport, Maine, 1995 m. vasario 16 dešimt pranciškonų naujokų baigė naujokyną ir padarė įžadus gyventi pranciškonišką gyvenimą. Devyni iš jų iš Lietuvos ir vienas iš Kanados.

►    Ses. M. Bernadeta Venckutė, kazimierietė, muzikė ir kompozitorė, kovo 4 d. atšventė 75-jį įžadų jubiliejų. Ji yra gimusi 1902 m.

►    Vasario 13 d. Kauno arkikatedroje-bazilikoje šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, vyr. Lietuvos kariuomenės kapelionas, švęsdamas 70 m. amžiaus sukaktį.

►    Pop. Jonas Paulius II Vatikane paskelbtame dokumente “Tertio millennio adventiente” (Artėjant trečiajam tūkstantmečiui), skirtame Šventiesiems metams pasirengti, rodo viltį, kad netrukus ekumeninėje srityje įvyks lemtingas pasikeitimas. Popiežius išreiškė norą 2000 metais aplankyti šventąsias vietas Izraelyje, Egipte ir Sirijoje. Jo siūlymu, greta visų krikščionių susitikimų Betliejuje, Jeruzalėje ir prie Sinajaus kalno, turėtų būti surengti tarpreliginiai susitikimai su žydais ir musulmonais.

►    Kun. Ričardas Mikutavičius, Šv. Mykolo Arkangelo (Jgulos) bažnyčios Kaune rektorius, gavėnios metu vedė rekolekcijas Apreiškimo parapijoje Brooklyne, N.Y., Šv. Kazimiero par. Los Angeles, Ca, Šv. Antano par. Cicero, IL, Šv. Antano par. Detroite, MI.

►    160 m. gimimo sukakties proga vysk. Antanas Baranauskas sausio mėn. buvo pagerbtas Seinuose, kur jis vyskupavo, Anykščiuose, savo gimtinėje, ir daugelyje kitų Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Palangoje. Visur skambėjo jo sukurtos giesmės, “Anykščių šilelis”. Žadama išleisti visų jo raštų rinkinį.

►    Šv. Kazimiero kolegija šiais metais švenčia 50 m. sukaktį nuo įsikūrimo Romoje.

►    Sausio 16 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje įvyko pirmasis arkivyskupijos kunigų seminaras, kuriuo pradėta vykdyti nuolatinio kunigų formavimo programa. Šiame seminare dalyvavo apie 90 kunigų, buvo nagrinėjami liturgijos klausimai.

► Lietuvos vyskupų konferencija ragino tikinčiuosius dalyvauti savivaldybių rinkimuose “su giliu atsakomybės jausmu už savo ir kitų gyvenimą, už Lietuvos ateitį”.

Juozas M.