Spausdinti

“Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame konkursą parašyti straipsniui pasirinkta tema iš septynių artimo meilės (labdarybės) darbų kūnui ir sielai. Taigi galima rinktis iš keturiolikos temų. Šį kartą bus leidžiama ir beletristinė (grožinės prozos) rašinio forma. Bus dvi dalyvių grupės; suaugusieji ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Siųsdami rašinį, jie būtinai turi paminėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei.

     Suaugusiųjų rašiniai turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo bent dviejų puslapių, bet pageidaujami ir ilgesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė bei vardas, adresas ir telefono numeris. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas šiuo adresu: „Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją ne vėliau kaip vasario mėn. 16 d. Konkursui atsiųsti rašiniai tampa redakcijos nuosavybe. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija. Premijų įteikimas laimėtojams bus „Laiškų lietuviams” metinėje šventėje gegužės mėn. 5 d. Jaunimo centre.

Svarbus pranešimas.

     Peržiūrėję „Laiškų lietuviams” kartoteką, radome, kad nemaža skaitytojų nėra susimokėję prenumeratos mokesčio. Kai pasibaigia prenumeratos laikas, tai paštas leidžia tam skaitytojui siuntinėti žurnalą ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Jei per tą laiką jis nesusimoka, tai siuntinėjimą reikia nutraukti. Jei to nedaroma, paštas gali atimti II klasės privilegiją. Tada jau žurnalo leidimą būtume priversti nutraukti, nes siuntinėjimas būtų per brangus. Tai primename, kad čia labai rimtas, gyvybinis reikalas.

     Jeigu kas pakeičia adresą, reikia tuoj mums pranešti. Daugelis skaitytojų laiku to nepadaro. Jie negauna žurnalo, nes jis mums yra grąžinamas ir už kiekvieną grąžintą numerį turime užmokėti po 50 centų.

     Bet kokiu klausimu mums rašydami, pridėkite ne tik savo adresą, bet ir telefono numerį, nes kartais kai kurias problemas greičiau galima išspręsti telefonu. Lietuvos skaitytojai prašomi neužmiršti prie savo miesto pavadinimo pridėti ir atitinkamą kodą. Kai kurie neįpratę to daryti, bet tai yra svarbu.

     Dar kelis žodžius pridėsime apie paskelbtą konkursą. Pageidaujame, kad straipsniai būtų parašyti mašinėle su atitinkamais tarpais tarp eilučių ir su paraštėmis. Sugrūsti ir sunkiai įskaitomi rašiniai bus atmesti.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.