religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / SPALIO — OCTOBER / VOL. XLVI, NO. 10

MOTINŲ MOTINA

289

 Algirdas Paliokas, SJ

DVASINIS GYVENIMO PAGRINDAS

292

 Juozas Vaišnys, SJ

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

295

 Aušra Mongirdaitė

EILĖRAŠČIAI

303

 Lacrima

KRYŽIUS NEŠA DŽIAUGSMĄ

304

 Chiara Lubich

TRUMPA VILNIAUS JĖZUITŲ ISTORIJA

305

 Kun. Jonas Boruta, SJ

KITUS GALI ĮVEIKTI DAUG KAS

306

 Marija Veniūtė

ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA

309

 Jūratė Ratautienė

ŠEIMOS GYVENIMO CIKLAI

311

 Irena Lukoševičienė

PAVYZDINGA ANGLŲ ŠEIMA

313

 Jolanta Podleskytė

KALBA

316

 Juozas Vaišnys, SJ

TĖVYNĖJE

318

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

322

 Red.

TRUMPAI

323

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Pauliaus Augiaus grafikos darbų nuotraukomis, prisimenant 35 metų sukaktį nuo jo mirties.
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.