Spausdinti

Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

    Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

    Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

    Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

    Straipsnio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

    Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th St„ Chicago, IL 60636, USA.

Nuoširdi padėka Laiškų lietuviamsrėmėjams

35 dol. aukojo A. Laucis.

Po 30 dol.: E. Bartkus, S. Undraitis.

Po 25 dol.: V. Lukošiūnas, I. Serapinas, L. Krajauskas.

Po 20 dol.: V. Stropus, A. Šimėnienė, D. Januta.

Po 15 dol.: Z. Martinaitienė, A. Kuolas, G. Strimaitienė, M. Vygantas. S. Vėbras, M. Česas, P. Mažeika, M. Gliaudienė, kun. A. Babonas, G. Repšys.

12,50 dol. - T. Varanka.

Po 10 dol.: M. Gelažius, G. Vaičaitis, E. Miknius, A. Robertson, G. Damašius, H. Stravinskis, V. Milavickas, E. Vaitkūnas, A. Domeika.

Po 5 dol.: P. Marcinkus, N. Užubalienė, M. Jasiukevičius, S. Vaišvila, J. Lapšys, A. Samusis, G. Mozuraitienė, M. Pauliukonis.

    Vienas kitas pageidavimas mūsų bendradarbiams. Pasistenkite straipsnius rašyti mašinėle, ranka rašyti kartais būna neįskaitomi. Rašydami mašinėle, siųskite redakcijai ne kopiją, bet originalą, kartais kopija būna labai neaiški. Kai kurie, norėdami pabrėžti žodžius, juos rašo didžiosiomis raidėmis. Mūsų skoniui tai nelabai priimtina, verčiau rašyti kursyvu (italic) arba riebiu šriftu (bold). Labai dažnai pasitaiko šlubuojanti tiesioginės kalbos skyryba. Nėra labai girtina beveik kiekveiną sakinį baigti daug-taškiu, o tai kai kurie labai mėgsta.

    Konkursui atiuntusieji rašinį, tuoj nori gauti redakcijos reakciją. Turėkite kantrybės. Kai vertinimo komisija perskaitys, ji įvertins. Laimėjusiems tuoj bus pranešta.

    Taip pat norime pasiskųsti, kad skaitytojai labai mažėja: vieni miršta, kiti pradeda neprimatyti, o “pakaitalų” jiems neatsiranda. Labai laukiame platintojų. Esame labai dėkingi tiems, kurie užsako savo pažįstamiems Lietuvoje, bet, pasibaigus užsakymo laikui, reikėtų prenumeratą atnaujinti. Už visa tai jums būsime labai dėkingi.

Redakcija ir administracija

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.