Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / SAUSIS - JANUARY / VOL. XLVIII, NO. 1

KAI METAI VEJA METUS...

1

 Juozas Vaišnys SJ

PRATARMĖ Į ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

4

 Kun. A. Rubšys

JĖZAUS ŽEMIŠKOJO GYVENIMO PRADŽIA

9

 Kun. A.J. Ambrasas SJ

ANDRIAUS RUDAMINOS 400-OSIOS METINĖS

12

 Kun. J. Boruta SJ

DU JĖZUITAI UŽBAIGĖ DARBUS

14

 Kun. A.Saulaitis SJ

KAS YRA DIEVAS?

15

 Ignas Naujokas

NULIŪDUSĮ PAGUOSTI

18

 Janina Lukoševičienė

NUOLANKIAI PRIIMKIME DIEVO ŽODĮ

22

 Chiara Lubich

PAPRASTI KASDIENYBĖS STEBUKLAI

23

 Aurelija Mykolaitytė

UŽ KO LAIKYTIS

26

 Indra Jankauskaitė

NAUJŲJŲ STUDENTŲ PROBLEMOS

28

 Asta Araminaitė

KALBA

29

 Juozas Vaišnys S J

ATGARSIAI

30

 Red.

KNYGOS

31

 Red.

TĖVYNĖJE

33

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

35

 Red.

TRUMPAI

36

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Eugenijaus Būtėno nuotraukomis iš Čiurlionio galerijoje buvusios parodos tema Paminklai.
Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.