religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / VASARIS - FEBRUARY / VOL. XLVIII, NO. 2

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA

37

 Danutė Bindokienė

PRATARMĖ Į ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

41

 Kun. A. Rubšys

MAŽYLIŲ ŽODELIS

45

 Antanas Saulaitis SJ

O BŪTA TIEK STEBUKLŲ

49

 Rūta

AMŽINĄ MEILĘ GIEDOKIME

54

 Jadvyga Radzevičienė

KANČIOJE NELIKAU BE PAGUODOS IR VILTIES

57

 Viktoras Bakanauskas

UŽSIDEKIME ŽIBINTUS

62

 Chiara Lubich

ĮŽEIDIMUS ATLEISTI

63

 Lina Dringelytė

ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA

64

 Romas Malinauskas

KALBA

65

 Juozas Vaišnys S J

EILĖRAŠČIAI

66

 Teofilija Žemaitytė

KNYGOS

67

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

68

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

71

 Red.

TRUMPAI

72

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Kauno jėzuitų gimnazijos ir Perkūno namo nuotraukomis. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Šv. Rašto vinjetės -Edmundas Saladžius.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.