Spausdinti

Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

     Konkurso rašiniui siūlome pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi su kitais. 2. Kaip nugalėti savo perdėtą išdidumą. 3. Ar nuolankumas yra silpnybė? 4. Kaip reaguoti į apkalbas. 5. Kaip vertinti pasiteisinimą: “Ne mano kiaulės, ne mano pupos”. 6. Ar sutinkate su teigimu, kad dora neįmanoma be tikėjimo? 7. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. 8. Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo' grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1998 m. vasario 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

Mielieji skaitytojai,

     Malonu mums girdėti ir skaityti, kad daugelis Jūsų džiaugiasi Laiškais lietuviams, juos labai giria ir vertina. Ypač iš Lietuvos skaitytojų gauname daug komplimentų. Bet nežinau, ar kam į galvą ateina mintis, kad šio žurnalo leidimas gali užsibaigti? Kodėl? Labai paprasta priežastis. Trūksta bendradarbių, trūksta straipsnių, nežinia, kaip bus su redaktorium, kuris šį leidinį redaguoja nuo 1950 metų ir jau seniai būtų turėjęs išeiti į pensiją, jei būtų atsiradęs koks nors jo pavaduotojas. Deja...

     Lietuvoje turbūt yra daugiau skaitytojų negu užjos ribų. Į ten siunčiame apie 600 egzempliorių, bet jie eina iš šeimos į šeimą, iš rankų į rankas. Tad kaip tik laukiame pagalbos iš Lietuvos, kur yra daug sugebančių rašyti. Mūsų kasmetiniuose konkursuose paprastai dalyvauja nemaža žmonių iš Lietuvos, bet šalia konkursų labai mažai kas teparašo. Gal čia honoraro klausimas?

     Šia proga norime pacituoti, ką š.m 29-ame Apžvalgos numeryje rašė į Lietuvą atvykusi Draugo redaktorė Danutė Bindokienė: “Bendradarbių mes turime labai daug, bet 99,9 procentai yra neapmokami. Mūsų žmonės pripratę bendradarbiauti. Jie žino - reikia. O jeigu aš pasiūlau honorarą, kuris yra labai menkas, dažniausiai jie sako: tebūna auka Draugui”. Išeivijoje taip buvo nuo pat pradžios, taip yra ir dabar. Žinome, kad Lietuvoje šiuo atžvilgiu yra visiškai kitaip įprasta. Mes už atsiųstą straipsnį paprastai duodame žurnalo prenumeratą. Kai kuriais atvejais duodame ir mažą 10 dol. honorarą.

     Kai kurie skaitytojai labai nepatenkinti, kad mes kartais tuoj neatsakome į jų laiškus. Atsiprašome, bet reikia suprasti, kad mūsų redakcijoje dabar dirba tik vienas žmogus...

Redaktorius

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.