Mielieji Skaitytojai,

     Jau mums tikrai nusibodo vis iš naujo prašyti, kad nesiųstumėte prenumeratos mokesčio nei kanadiška, nei dar labiau australiška moneta, o tik amerikietiška, nes, nuėjus į banką keisti svetimą valiutą į amerikietiškus dolerius, susidaro daug įvairių problemų.

     Nuo šių metų pradžios mūsų žurnalas jau turi naujus viršelius ir skirtingas skyrių vinjetes. Įdomu išgirsti, kaip tai patinka skaitytojams.

     Mūsų paskelbtas rašinių konkursas jau baigėsi. Kitame numeryje pranešime visų konkurso dalyvių slapyvardžius. Konkurso rašiniams buvo pasiūlytos net aštuonios temos, kurios mums atrodė įdomios ir įvairios, buvo iš ko pasirinkti. Gavome nemaža rašinių.

     Šis klausimas mums yra labai aktualus, nes nuo jo gali priklausyti Laiškų lietuviams ateitis. Reikia pasakyd, kad mes iki šiol gyvendavome beveik tik iš konkursams atsiųstų strapsnių: jeigu jų pakankamai negausime, žurnalą turėsime sustabdyti. Šalia konkursų labai mažai kas ryžtasi parašyti straipsnį, tinkamą religinės ir tautinės kultūros žurnalui. Atrodo, kad tomis temomis žmonėms yra labai sunku rašyti. Jeigu kas ryžtasi bendradarbiauti, tai dažniausiai atsiunčia eilėraščių arba kokių nors kelionių aprašymą arba jiems mielų žmonių biografijų. Kartais ir tai gali būti naudinga bei įdomu, bet to neužtenka. Tad laukte laukiame daugiau bendradarbių, rašančių aktualiomis temomis.

Nuoširdžiai dėkojame Laiškų lietuviams rėmėjams

Po 80 dol. aukojo: A. Šmulkštys, B. Jankauskas.

60 dol. aukojo A. Lesevičius.

40 dol. aukojo B.Čižikas.

Po 30 dol. aukojo: M. Prapuolenis, E. Valantinas, P. Gruodis, G. Starkus, H.Bagdonienė, F. Tarulienė.

Po 20 dol. aukojo: V. Lesniauskas, N. Šumskis, A. Valančius, F. Černius, A. Garkūnas, V. Gudaitis, O. Norkus, O. Abromaitis, O. Matusaitienė.

Po 15 dol. aukojo: O.Strimaitienė J.Ališauskas.

Po 10 dol. aukojo: A. Kuliešis, M. Pranckevičius, B. Briedienė, M. Stankūnas, K. Rožanskas, E. Gaška, L. Vėlūnas, K. Majauskas, A. Ambrozaitis, A. Lipčienė, P. Gluoksnys, T. Rūta, G. Juškėnas, K. Mikužis, J. Baronaitis, A. Stankaitis, V. Gailiūnas, B. Rymanta, P. Melnykas, V. Račiūnas, L. Raslavičius, T. Zailskas, M. Barienė, S. Strokas, J. Gasperas. T. Alenskas, T. Bogušas, O. Rugelis, S. Leikienė, A. Mozūraitis, A. Plioplys, O. Venclovas, A, Lukoševičiūtė, J. Plėnys, M. Židžiūnas, K. Juzaitis, M. Arštikys, D. Bilaišis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.