40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

    Siūlome konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. 2. Kai prarandama ir atrandama tautybė. 3. Kokie man artimesni kunigai: “tradiciniai” ar “modernistai”? 4. Mano svajonių vyras/žmona. 5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai? 6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika. 7. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

    Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

    Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

    Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Rinkėjai spaustuvėje kartais visai nenori priimti neaiškiai paruoštų rankraščių. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus šiam žurnalui.

* * * * *

Šio numerio iliustracijų paaiškinimas

    Prisimenant tą liūdnąjį birželį, Čikagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo suruošta paroda Gedulo ir Vilties tema. Vienas galerijos kambarys buvo paskirtas gedului - išstatyta daug liūdnų ano meto fotografijų. Kiti du kambariai skirti vilčiai. Ten buvo daug Lietuvos ir išeivijos vaikų piešinių, nudažytų vilties spalvomis.

    Parodos programoje Aldona Jurkutė (viena šios parodos rengėjų) stengėsi sugretinti tą mūsų kankinių liūdesį su vaikų piešiniuose vyraujančia viltimi. Čia pateiksime vieną kitą jos rašinio ištrauką:

    “Kai Rusija, pasivadinusi SSRS, 1940 m. birželio 15 d. okupavo nepriklausomą Lietuvos valstybę, lietuvių trėmimai buvo didžiausia nelaimė, okupantų atvežta ant raudonžvaigždžių tankų.

    ... O vaikai piešė Aušrinę žvaigždę, medį, leliją, upę, dangaus begalybę ir sklandantį paukštį jame, parskridusį iš Tremties Šalies, bet neparnešusį žinios, kur teta ar dėdė, kaimynai, pirmoji mokytoja...

    Azijoje, Buriat-Mongolijoje, yra lietuvių tremtinių kapinės. Viename paminkle ten yra iškaltas įrašas: ‘Mes esame iš gintaro krašto, iš garbingos gimtinės Lietuvos. Kas išskaitys vargus be rašto, ką iškentėjo didvyriai jos’.

    Istorija bejėgė žodžiais išsakyti, ką patyrė, iškentėjo lietuviai, kai maždaug kas dešimtas Lietuvos gyventojas buvo išvežtas ir pasmerktas bado ir Sibiro speigų mirčiai.

.    .. Ir tik vaikai savo piešiniuose visais laikais leido mėlynan dangun aitvarus, šventė šventes, keliavo į svečias šalis, rūpinosi jūros dugno valymu, šnekėjosi su drambliu ir statė jam namą, rūpinosi taika Europoje, džiaugėsi savo šeima, skambino draugui, dovanojo kažkam saulę...

    Ir juodžiausią gedulo dieną vaikai piešė vaivorykštę ir sapnavo viltingus sapnus”.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.