Spausdinti

    Alfonsas Nyka-Niliūnas. DIENORAŠČIO PRAGMENTAI 1938-1970.

    Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1998 m. Čikagoje, 218 Brookside Lane, unit A, Willobrook, IL 60514-2907. Tiražas 600 egz. Knygos apipavidalinimas Henrietos Vepštienės. 542 psl., kieti viršeliai, kaina 25 dol.

    Autorius pastebi, kad skelbiamieji dienoraščio fragmentai (išskyus dėl tam tikrų priežasčių praleistus įrašus arba jų dalis) yra ne atranka, bet visa, kas iš liečiamojo laikotarpio išliko.

    Tai yra tokio ilgo laikotarpio trumpi fragmentai. Jeigu skaitytojas turės ryžto ir kantrybės juos visus perskaityti, tikriausiai ras daug įdomios ir informatyvios medžiagos ne tik apie įvairias autoriaus nuotaikas, bet ir apie atvirai pateiktas kai kurių visiems pažįstamų asmenų charakteristikas.

    Andrius Ašmantas. RINKTINIAI RAŠTAI. Sudarė Aldonas Pupkis. Rinko ir maketavo Rūta Buidovienė. Išleido UAB “Pradai” leidykla, T. Vrublevskio g. 6, 2600 Vilnius. Tiražas 2000 egz. 506 psl., kaina sutartinė.

    Andriaus Ašmanto (1906-1941) Rinktiniuose raštuose spausdinami kalbotyros ir kalbos mokslo populiarinamieji straipsniai, diplominis darbas ir akcentologijos, fonetikos bei tarties paskaitos, rinktinė publicistka, paskelbta tarpukario metų periodinėje spaudoje. Knygos gale pateikiamos redakcinės pastabos ir paaiškinimai.

    Pratarmėje knygos sudarytojas primena, kad parengti šią knygą nuolat skatino Andriaus Ašmanto sūnus prof. Leonas Ašmantas. Dėkoja jam ir jo artimiesiems už pateiktą archyvą ir nuotraukas, taria ačiū ir prof. Zigmui Zenkevičiui už teigiama knygos įvertinimą.

    Laiškų lietuviams redaktorius dėkoja už parodytą šiltą nuoširdumą Andriaus Ašmanto dukrai Joalitai, neseniai jam atsiuntusiai šią vertingą knygą.

    Kęstutis Trimakas. PRIIMTI JĖZŲ KRISTŲ IR GYVENTI SU JUO. Pagal Jono Pauliaus II enciklikas.

    Ši nedidelė (tik 62 puslapių) knygelė gali būti labai naudinga tiems, kurie domisi paskutinėmis Jono Pauliaus II enciklikomis, ruošiantis sutikti trečiąjį tūkstantmetį, bet negali tų enciklikų ištisai perskaityti. Šioje knygelėje yra gražiai autoriaus paruošta tų enciklikų santrauka. Čia yra suglaustai pateiktos šios enciklikos: 1. Žmogaus Atpirkėjas. Jėzus Kristus mūsų gyvenime. 2. Apstus gailestingumo. Dievas Tėvas Jėzaus ir mūsų gyvenime. 3. Viešpatį ir Gaivintoją. Šventoji Dvasia Jėzaus ir mūsų gyvenime. 4. Atpirkėjo Motina. Marija ir Jėzaus ir mūsų gyvenime.

    XXI amžiaus leidinys. Kaunas, 1998 m. Tiražas 5000 egz.

    METMENYS. Nr. 74. Kūryba ir analizė. Redaguoja Violeta Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris. Administruoja Marija Paškevičienė, 306 55th Place, Downers Grove, IL 60516. Metinė prenumerata - 15 JAV dolerių.

    Į LAISVĘ. Leidžia Lietuviškų studijų centras Čikagoje. Redaguoja Juozas Baužys, 9240 Cliffside LN., Orland Park, IL 60462-7790. Administruoja Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata - 15 JAV dolerių. JAV ir Kanadoje - 10 JAV dolerių. Lietuvoje - tik 5 JAV doleriai.

    LITUANUS. Vol. 44, No. 2. Šį numerį redagavo Robertas Vitas. Išeina 4 kartus per metus. Metinė prenumerata bibliotekoms ir kitoms įstaigoms -15 dol., kitiems - 10 dol. Redakcijos ir administracijos adresas - Lituanus, 6621 S. Troy Street, Chicago, IL 60629-2913.

□ Arkiv. S. Tamkevičiaus dekretu, atskyrus dalį Šv. Antano parapijos teritorijos, nuo bal. 28 d. Kaune steigiama nauja Gerojo Ganytojo parapija. Kol bus pastatyta bažnyčia, šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos Dainavos vidurinėje mokykloje.