Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOL. XLIX, NO. 8

KUR SURASTI AUKSO ŠIRDĮ?

253

 Juozas Vaišnys SJ

ŽMOGUS DARBĄ PUOŠIA

257

 A. Saulaitis SJ

SANTUOKA IR ŠEIMA

261

 Rita Maleiškienė

TAVO KRYŽIUS

264

 Kostas Paulius

ŠVENTOSIOS DVASIOS TEOLOGIJA

265

 Michael A. Fahey SJ

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

270

 Birutė Širvinskaitė

KAS MYLI, TAM ATLEIDŽIAMA

274

 Chiara Lubich

KA MAN REIŠKIA TĖVAI, MOKYKLA, DRAUGAI

275

 Daiva Šliaužytė

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO

277

 Jurgita Abraitytė

KALBA

279

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

282

 Red.

TĖVYNĖJE

283

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

287

 Red.

TRUMPAI

288

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas iš Lietuvos vaikų piešiniais. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUAN1ANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.