Spausdinti

■    Pal. J. Matulaičio slaugos namai Putname, CT, įsteigti 1968 m., atšventė rugsėjo 13 d. 30 m. sukaktį. Namus administruoja putnamietės Nekalto Prasidėjimo seserys. Per 30 veiklos metų šiuose namuose gyveno 844 asmenys: 506 lietuviai, 338 kiti. Čia seselių globą patyrė 21 lietuvių kunigas. Per tą laiką čia ilgesnį ar trumpesnį laiką dirbo 23 seserys. Jau 18 m. kapelionauja istorikas kun. R. Krasauskas. Sukakties minėjime dalyvavo ir vysk. P. Baltakis OFM.

■    Lietuvos kankinių - arkiv. T. Matulionio, arkiv. M. Reinio, vysk. V. Borisevičiaus beatifikacijos byla tebėra ruošiama Lietuvoje, telkiama atitinkama dokumentacija. Daugiausia dokumentinės medžiagos surinkta apie arkiv. T. Matulionį. Dabar ji papildoma naujais duomenimis apie jo kankinystę. Visų trijų minėtų kankinių bylos vedėju - postulatoriumi sutiko būti vysk. Jonas Boruta SJ.

■    Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vysk. Jonas Boruta SJ rugs. 4-9 d. dalyvavo Maskvoje vykusiame Europos vyskupų konferencijų gen. sekretorių metiniame susirinkime. Pagrindiniai pranešimai buvo ekumenizmo temomis.

■    Rugsėjo 13 d. - pagrindinė Šiluvos atlaidų diena - buvo skirta pop. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje penktosioms metinėms paminėti. Ta proga šv. Mišias Šiluvos bazilikoje aukojo kard. V. Sladkevičius, arkiv. S. Tamkevičius, Lietuvos vyskupai J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Boruta SJ, V. Michelevičius ir R. Norvilą, svečiai iš užsienio - arkiv. Ch. Salatka (JAV), vysk. N. Werbs (Vokietija), mons. J. Šarauskas (JAV) ir daug Lietuvos kunigų.

■    Rugs. 11 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišiomis katechetikos centro aukštesnioji mokykla pradėjo naujus mokslo metus. Šv. Mišias aukojo mokyklos dir. kun. A. Kasčiukaitis, pamokslą pasakė diak. V. Balčaitis. Katechetų mokykloje yra 130 mokinių.

■    Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 90 m. veiklos sukaktis buvo paminėta spalio 19 d. Šv. Mišias aukojo vysk. P. Baltakis OFM, vysk. M. Anderson, kun. A. Volskis, kun. V. Kriščiūnevičius ir kun. W. Stanevičius. Pamokslą pasakė vysk. P. Baltakis OFM.

■    Filosofas kun. dr. Feliksas Jucevičius, atvykęs iš Montrealio, Kanados, lapkr. 8 d. Čikagoje, Jėzuitų koplyčioje, aukojo šv. Mišias už a.a. Antano Maceinos sielą, o Jaunimo centro mažojoje salėje skaitė paskaitą “Istorija ir legenda maceiniškoje Didžiojo inkvizitoriaus interpretacijoje”.

■    Dr. Vytautas Vygantas, ateitininkas, Ateitininkų federacijos garbės pirmininkas, ilgametis pasaulio katalikų intelektualų organizacijos “Pax Romana” pirmininkas, mirė 1998 m. spalio 13 d. Dalias, TX. Palaidotas Putname. CT.

■    Pop. Jonas Paulius II naujai išleistoje enciklikoje pasmerkė modernių laikų atskyrimą tikėjimo nuo samprotavimo ir ragino visuomenę pasirinkti krikščionišką pasaulėžiūrą, o ne marksizmo ir nihilizmo filosofiją.

■    Spalio 23 d. Kauno savivaldybėje lankėsi “Carito” atstovai iš Italijos. Italai remia kaimiečių šeimas, kurios dėl materialinių sunkumų negali vaikų leisti 5 mokyklas. 80 Kauno našlaičių jau trečius metus galėjo visą mėnesį viešėti ir ilsėtis Italijoje.

■    Prez. V. Adamkus tikisi, kad katalikų Bažnyčios parapijos ir vietos valdžios organai aktyviau bendradarbiaus globojant socialiai remtinus vaikus. Šios srities problemas Lietuvos prezidentas aptarė spalio 5 d. pietų metu su Vilniaus arkiv. metropolitu A. J. Bačkiu ir socialinės apsaugos ministre I. Degutiene.

■    Spalio 11 d. pop. Jonas Paulius II šventąja paskelbė žydę Edith Stein, vėliai: tapusią katalikų vienuole. 1942 m. ji buvo nacių sunaikinta Auschvvitzo koncentracijos stovykloje.

■    Ses. kazimierietė M. Bernarda Venskutė mirė spalio 31 d., sulaukusi 95 m., vienuolyno įžaduose išgyvenusi 78 m. Ji buvo muzikė ir beveik visą savo gyvenimą dirbo šioje srityje, mokytojaudama kazimieriečių vedamose mokyklose.

■    Arkiv. S. Tamkevičiaus lapkr. 5 d. išplatintame kreipimesi paragino Lietuvos žmones prenumeruoti tik smurto ir nešvankybių nespausdinančius leidinius, žiūrėti tik dvasią turtinančias TV laidas, nepirkti prekių, kurias reklamuoja smurtinės ir nedoros televizijos bei radijo laidos.

■    Rochesterio, NY, Šv. Jurgio lietuvių parapija spalio 25 d. atšventė 90 m. jubiliejų. Šv. Mišias aukojo vysk. P. Baltakis OFM ir keletas kunigų.

■    Rugsėjo 22 - 24 d. įvyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos, kurioms vadovavo prof. kun. dr. Vytautas Vaičiūnas. Rekolekcijose buvo mąstoma apie kunigų bendravimo su parapija ypatybes, akcentuojamas kunigo dvasingumas, nuo kurio priklauso pastoracijos sėkmė.

■    Rugpjūčio 2 d. Šeštokuose, Lietuvoje, buvo švenčiamas miestelio 100 m. jubiliejus ir iš čia kilusio kun. Antano Miluko, JAV lietuvių veikėjo, 55 m. mirties sukaktis.

■    Prisikėlimo parapijos naujų pastatų statybos pradžia, žemės pamatams prakasimas, Islingtone, netoli Toronto, buvo atliktas spalio 3 d. Naujų pastatų statybą numatyta pradėti kitų metų pavasarį, o į jas persikelti 2000-ųjų m. pradžioje. Vajuje jau surinkta 912.000 dol., o užsibrėžta sutelkti 1,5 mil. dol.

■    Vilniaus arkiv. metropolitas A. J. Bačkis atstovavo Lietuvai Europos vyskupų konferencijų tarybos visuotiniame suvažiavime Suomijoje, Valamo miesto ortodoksų vienuolyne spalio 1-4 d. Dalyvavo 31 Europos vyskupų konferencijų pirmininkas, vadovavo Prahos arkiv. kard. Miloslavas Vlk. Pagrindinis suvažiavimo tikslas buvo suderinti sielovadinius reikalus, sprendžiant ekumeninius klausimus.

■    Europos “Caritas” regioninė konferencija įvyko Kaune spalio 6-10 d. Dalyvavo apie 100 atstovų iš 38 kraštų. Europos “Caritas” pirm. yra vysk. W. Kenny. Pasak jo, organizacija siekia būti šalia labiausiai pagalbos reikalingų žmonių. Ta proga Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias koncelebravo kard. V. Sladkevičius, arkiv. A. J. Bačkis, arkiv. S. Tamkevičius ir vysk. J. Preikšas. Lietuvoje “Caritas” įsteigė ses. A. Pajarskaitė.

■    Pranciškonų provincijolas kun. Benediktas Jurčlys OFM ir Kretingos parapijos klebonas kun. Gediminas Numgaudis OFM 1998 m. pabaigoje lankė visus pranciškonų vienuolynus Kanadoje ir JAV.

■    Spalio 4 d. Kroatijoje lankėsi pop. Jonas Paulius II ir paskelbė palaimintuoju kard. A. Stepinač. Katalikams A. Stepinač tapo didvyriu dėl ryžtingo pasipriešinimo komunizmui, taip pat dėl atsisakymo atskirti Kroatijos katalikų Bažnyčią nuo Vatikano. Daugelis serbų ir žydų kaltina jį palaikius nacius, nors 1942 m. kard. A. Stepinač pasmerkė fašistinio režimo politiką. Pasibaigus karui, Jugoslavijos komunistinė vyriausybė kardinolą neva už bendradarbiavimą su naciais nuteisė kalėti.

■    Prieš 10 m., 1988 m. spalio 22 d., tikintiesiems buvo grąžinta Vilniaus arkikatedra. Tą dieną šv. Mišios buvo aukojamos aikštėje prie katedros durų. Arkikatedra atšventinta 1989 m. vasario 5 d.

■    Kun. Algirdo Palioko SJ, Palaimintojo Matulaičio misijos Lemonte kapeliono, 25 m. kunigystės sukaktis buvo paminėta spalio 11 d. Lemonte. Bolševikų neleistas stoti į kunigų seminariją, baigė elektros inžinerijos mokslus. Dirbdamas šioje srityje, slapta baigė pogrindžio kunigų seminariją. Į jėzuitus įstojo 1968 m. spalio 7 d., kunigu įšventintas 1973 m. rugsėjo 11 d. Tai bene pirmasis pogrindžio kunigas.

■    “Bažnyčios chorui 100 metų”, skelbia Punsko bažnyčioje įmūryta paminklinė lenta, kuri buvo pašventinta birželio 29 d., per šv. Petro ir Povilo atlaidus. Per 1898 m. Velykas pirmą kartą Punsko bažnyčioje suskambėjo vysk. A. Baranausko giesmė “Linksmas diena mums prašvito”.

■    Rugsėjo 1 d. Kaišiadorių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios miesto moksleiviams. Kaišiadorių I vidurinėje mokykloje kleb. kun. Vytautas Sudavičius pašventino naujai įrengtą tikybos kabinetą.

■    Rugsėjo 6 d. 40 Kaišiadorių vyskupijos įvairių parapijų vaikų ir socialiai remtinų šeimų lankėsi Vilniuje, aplankė Aušros Vartus, katedrą ir įvairias žymesnes istorines vietas. Ekskursiją surengė Lietuvos katalikių moterų sąjunga.

■    Lietuvos ev. reformatų, esančių išeivijoje, metiniai suvažiavimai, arba sinodai, jau daug metų vyksta Čikagoje. Čia 1950 m. įsikūrė užjūrio reformatų Bažnyčios centras. Pirmasis išeivijos ev. ref. išeivijoje suvažiavimas įvyko prieš 50 m., 1948, Vokietijoje, Klein Wittensee. Šiemetiniame, jubiliejiniame sinode buvo iškilmingai pagerbta Halina Dilienė, kolegijos (t.y. Bažnyčios vykdomojo organo) prezidentė sulaukusi 90 m. amžiaus. Ji yra a.a. ev. ref. kun. P. Dilio našlė ir a.a. komp. Vlado Jakubėno sesuo.

■    Kun. Kęstutis Ralys, buv. Daugėliškio parapijos klebonas, senelių ir našlaičių vaikų globėjas, nuo 1998 m. rudens gilina studijas Toronto universitete, Kanadoje. Vilniaus arkiv. A.J. Bačkio ir Vysk. P. Baltakio susitarimu, kun. K.K. Ralys talkiną Lietuvos Kankinių parapijos Mississaugoje sielovadai.

■    Norvegijos karalius Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje rugsėjo 4 d. atidengė paminklinę lentą jėzuitų kun. Laurynui Norvegui (1530-1622), kuris darbavosi Lietuvos jėzuitų provincijoje, dėstė Vilniaus jėzuitų akademijoje.

Juoz.. M.