Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
TIRPSTANČIO LAIKO AKIVAIZDOJE - Algirdas Paliokas SJ ..............1
KAIP LITURGIJA TEIKIA DŽIAUGSMO - A. Saulaitis SJ ................ 5
ŽVILGSNIS Į LIETUVOS ATEITĮ - Jolanta Podleskytė................. 10
JEI TURĖTUM TIKĖJIMĄ - Chiara Lubich............................. 17
VISUR YRA PASIRINKIMO LAISVĖ - Aušra Mikalajūnaitė................19
AR SUTIKSITE SU TEIGIMU, KAD DORA NEĮMANOMA BE TIKĖJIMO?
 - Jurga Plavičiūtė ............................................. 20
KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI - Jūratė Ratautienė........... 23
LAISVĖ KAIP PASEKMĖ - Algirdas Paliokas SJ....................... 73
APOKALIPSĖ - DAR NE! - Nijolė Jankutė............................ 77
TRYS DEŠIMTMEČIAI PIETŲ AMERIKOJE - A. Saulaitis SJ.............. 79
KAIP ŽIŪRIU Į LIETUVOS ATEITĮ - Valerija Vilčinskienė............ 82
TIKĖJIMO GALIA - Spyglys ........................................ 86
KAIP TAPTI DIEVO VAIKAIS - Chiara Lubich ........................ 89
GERUMO ABĖCĖLĖ - Antanas Marčiulaitis ........................... 90
LIETIMO GYDOMOJI GALIA - Dr. Juozas Kriaučiūnas.................. 94
ŠVENTYKLA - K. J. Ambrasas SJ ................................... 96
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ, DIENŲ KUNIGAS - Janina Lukoševičienė ...... 97
ALYVŲ DARŽELIO DRAMA - Juozas Vaišnys SJ ........................ 73
TRYS ŽVILGSNIAI - Bruno Markaitis S J............................ 76
PALAIMINTAS TIKĖJĘS IR KŪRĘS - Aldona Jurkutė.................... 82
EUCHARISTIJOS PASLAPTIS - Kostas Paulius ........................ 87
ŠAUKŠTAS DANGAUS - Ses. Ona Mikailaitė........................... 89
LAIŠKAS AUKLĖTINIAMS - Jurga Sparnauskienė....................... 96
APŠVIESK APLINKĄ - Chiara Lubich................................. 98
MINTYS DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ - Juozas Vaišnys SJ ................ 109
ŠVIESOS ILGESYS - Jūratė Sočylaitė ............................. 115
LIETUVA - ATEITIES VILTYS - Audrys Antanaitis .................. 119
DARBAS IR DŽIAUGSMAS - Antanas Marčiulaitis .................... 124
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS - Elena Šidlauskienė ........ 127
PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS - Chiara Lubich....................... 131
MOTINOS MEILĖ IR KANČIA - Bruno Markaitis SJ ................... 145
AR KULTŪRINGAS ŽMOGUS IR INTELIGENTAS SINONIMAI? 
- Indrė Bartašiūnienė .......................................... 148
KAIP REAGUOTI Į APKALBAS? - Vena Stačkūnienė ................... 152
"GAILA MAN MINIOS" - Algirdas Paliokas SJ ...................... 154
KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI - Irena Stančikienė ......... 156
AR DORA ĮMANOMA BE TIKĖJIMO? - A.A. Varanavičius ............... 159
OPTIMIZMUI - PLATŲ KELIĄ - Antanas Marčiulaitis ................ 166
VARTAI Į AMŽINĄ LAIMĘ - Chiara Lubich .......................... 168
ROŽĖ IR SPYGLIAI - Juozas Vaišnys SJ ........................... 181
ŠVENTASIS RAŠTAS - Aldona Šmulkštienė .......................... 183
KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS - Daiva Karosaitė ..... 187
AR JIE STATYS XXI AMŽIAUS RŪMUS? - Ona Balkevičienė............. 194
MANO SVAJONIŲ VYRAS - Greta Bagdonaitė ......................... 196
AR KULTŪRINGAS ŽMOGUS IR INTELIGENTAS SINONIMAI? - G. Vaičiūnas. 200
ATLAIDUMO IR TEISUMO PAIEŠKOS - Antanas Marčiulaitis ........... 203
TAS MYLI, KAS LAIKOSI JO ĮSAKYMŲ - Chiara Lubich ............... 206
PRO DOMO SUA - Juozas Vaišnys SJ ............................... 217
POKARIO REZISTENCIJA LIETUVOJE - Antanas Marčiulaitis .......... 220
PARAŠYTI IR TEBERAŠOMI LAIŠKAI - Kęstutis Trimakas ............. 224
PAMĄSTYMAI PO 40-OSIOS LL ŠVENTĖS - Aldona Jurkutė ............. 226
KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS - Giedrė Kazlauskaitė ............... 229
ESAME SAVO LAIMĖS KALVIAI - Romualdas Kriaučiūnas .............. 233
NE MANO KIAULĖS, NE MANO PUPOS - Agnesa Daukantienė ............ 235
GYVYBĖS PRARADIMAS IR ATRADIMAS - Chiara Lubich................. 240
MOKINIAI IR MOKYTOJAI - Juozas Vaišnys SJ ...................... 253
KOKIE MAN ARTIMESNI KUNIGAI? - Karolis Čeplys .................. 256
KOMPIUTERINIAI A. PEČIŪRIENĖS PIEŠINIAI - Liucija Kryževičienė . 257
KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS - Nijolė Sabonytė.................... 258
MANO SVAJONIŲ VYRAS - Aldona Gricienė .......................... 261
APSTUMAS AR TRŪKUMAS - Algirdas Paliokas SJ..................... 264
TEGUL DIEVAS NEPAGAILI - Romualdas Kriaučiunas ................. 269
TENEGĘSTA VILTIES ŽVAIGŽDĖ - Antanas Marčiulaitis............... 271
NE MOKINYS, O KANKINYS - Agnietė Jankauskienė................... 273
KAIP ŽIŪRIU Į LIETUVOS ATEITĮ? - Stanislovas Giedra............. 277
DANGAUS KARALYSTĖS VERTĖ - Chiara Lubich........................ 280
ROŽINIO GALIA -.Kostas Paulius.................................. 289
KAIP UGDOMAS TIKĖJIMAS - Valerija Vilčinskienė.................. 292
TIKĖJIMO PRARADIMAS IR ATRADIMAS - Birutė Norkūnienė............ 296
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS - Pr. Pučiliauskas........... 300
CHAMELEONAI - Antanas Marčiulaitis.............................. 305
KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI SU KITAIS - M. Riaubiškytė... 308
KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI SU KITAIS- A.Valentukevičiūtė 310
TIKĖJIMAS DIEVO ŽODŽIU - Chiara Lubich ......................... 313
NUKRITĘ LAPAI - Juozas Vaišnys SJ............................... 325
ADELĖ DIRSYTĖ - Ses. Ona Mikailaitė ............................ 328
DVASINGUMAS LIETUVOJE - Algirdas Paliokas SJ ................... 333
PATIEMS KILTI IR KITUS KELTI - Antanas Marčiulaitis ............ 337
SĄŽININGUMO PROBLEMA - Alytė Valentukevičiūtė .................. 342
KOKIE MAN ARTIMESNI KUNIGAI - Nijolė Rutkauskienė .............. 345
NERIBOTAS ATLAIDUMAS - Chiara Lubich ........................... 349
GAILESTINGUMAS - Antanas Marčiulaitis .......................... 350
KALĖDOS - Ligija Tautkuvienė ................................... 361
ŽMOGAUS IR DIEVO SANTYKIAI - Bruno Markaitis SJ ................ 367
KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS - Giedrė Mičiūnienė ... 371
KOKS TURI BŪTI INTELIGENTAS - Antanas Marčiulaitis ............. 373
KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJAI - 350 METŲ - Aldona Mažeikienė ........ 377
RELIGIJĄ IR DIEVĄ REIKIA PAŽINTI - Ignas Naujokas .............. 379
MYLĖK SAVO ARTIMĄ - Chiara Lubich .............................. 382
 
ŠEIMA
 
PAGARBA ŽMOGAUS GYVYBEI - Rita Maleiškienė ..................... 171
 
JAUNIMAS
 
KOKS TURĖTŲ ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS - Nijolė Sabonytė ................. 28
KAIP VERTINTI PASITEISINIMĄ - Rita Povilaitytė.................. 100
AR SUTINKATE SU TEIGIMU - Giedrė Venalytė........................ 99
KAIP VERTINTI PASITEISINIMĄ - Monika Jakaitė.................... 132
KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS - Vaida Timinskaitė ................. 169
KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS - Aušra Vanckutė ...... 207
AR KULTŪRINGAS ŽMOGUS IR INTELIGENTAS SINONIMAI? Ieva Baliūnaitė 241
JAUNIMO CHARAKTERISTIKA - Indrysa Šulcaitė...................... 276
TIKĖJIMAS - Daiva Mattis........................................ 281
TĖVYNĖ PRARASTI LABAI LENGVA - Martynas Lukoševičius ........... 315
KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS - Rita Kasparavičiūtė................ 353
KAIP NUGALĖTI Justė Gregorauskaitė.............................. 353
KAIP REAGUOTI Į APKALBAS - Justė Gregorauskaitė................. 384
 
KNYGOS................................................ 134, 242, 318
 
TĖVYNĖJE, KALBA, ŠYPSULIAI, TRUMPAI .......... Kiekviename numeryje.
 
ATGARSIAI....................................................... 103