■ Gen. vyresniojo kun. A. Bonieckio pranešimu pop. Jonui Pauliui II, liepos 1 d. visame pasaulyje buvo 598 vienuoliai marijonai. Jie darbuojasi 18 šalių.

■ Čikagos kard. Francis George išrūpintomis stipendijomis nuo šių metų rudens pasinaudos du lietuviai jaunuoliai: Tomas Kedušas iš Šiaulių vyskupijos ir Gediminas Jankūnas iš Panevėžio vyskupijos. Jie studijuos Mundelein seminarijoje. Baltimorėje, St. Mary’s seminarijoje, jau dveji metai studijuoja stipendininkai klierikai iš Kauno arkivyskupijos: Mindaugas Puronas ir Kęstutis Kevalas. Vašingtono katalikų universitete studijas tęsia du Telšių vyskupijos kunigai: Antanas Lapė ir Sigitas Žilys.

■ Liepos 24-25 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto salėje, vyko dviejų dienų konferencija, skirta Ateitininkų federacijos atsikūrimo Lietuvoje dešimtmečiui paminėti. Konferenciją tarp kitų pasveikino ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

■ Pop. Jonas Paulius II busimajam Europai skirtam vyskupų sinodui, kuris vyko spalio 1-23 d. Vatikane, paskyrė tris pirmininkus kardinolus: prancūzą P. Pouparadą, lenką F. Macharskį ir vokietį J. Meisnerį. Vienos komisijos vicepirmininku paskirtas Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis.

■ Liepos 14 d. t. marijonų patalpose Čikagoje įvyko Amerikos marijonų vienuolijos suvažiavimo sesija, kurioje buvo išrinkta t. marijonų taryba. Provincijolu antrai kadencijai buvo perrinktas kun. Donaldas Petraitis MIC.

■ Lietuvos vyčių organizacijos 86 metinis suvažiavimas, vykęs Philadelphijoje, PA, liepos 31 d. už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vyčiams garbės nariu buvo pakeltas veiklus vytis prel. dr. Juozas Anderlonis, ilgametis vyčių organizacijos dvasios vadas.

■ Kauno arkiv. metropolito Sigito Tamkevičiaus pasirašytu dekretu atkuriamas 1935-1944 m. veikęs Bažnytinės dailės muziejus Kauno senamiestyje arkivyskupijai priklausančiose patalpose.

■ Prel. Antanas Jonušas, kunigu įšventintas 1949 m. kovo 2 d., kuris darbuojasi Šv. Petro bazilikos kapituloje ir Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje (ūkio vedėjas), Romą lankančių lietuvių vadovas, savo 50 m. kunigystės jubiliejų atšventė, koncelebruodamas šv. Mišias su pop. Jonu Paulium II popiežiaus koplyčioje.

■ Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Pal.J. Matulaičio misijos Lemonte kapelionas, šią vasarą atostogas praleido Lietuvoje. Grįžęs rugpj. 1 d. papasakojo apie dvasinę ir moralinę padėtį Lietuvoje.

■ Liepos 18 d. kun. Augustinas Steigvilas MIC aukojo šv. Mišias Rebdorfe, Vokietijoje, švęsdamas kunigystės 50 m. jubiliejų. Šv. Mišios buvo skirtos ir Eichstaetto lietuvių gimnazijai prisiminti, kuri čia veikė ligi 1949 m. Kun. A. Steigvilas dirba sielovados darbą Argentinoje, Rosario mieste, kur taip pat redaguoja lietuvių laikraštį “Laiką”.

■ Vokietijos Koelno arkiv. kard. Joachimas Meisneris geg. 25-29 d. šeštąjį karta lankėsi Lietuvoje, šį kartą su gausia aukštų dvasininkų grupe. Aplankė Vilnių, Kauną ir Šiaulius, susitiko su Lietuvos hierarchais. Savo pamoksle kardinolas Lietuvos protu pavadino Vilniaus universitetą ir seimą širdimi - Vilniaus katedrą ir Šv. Kazimiero koplyčią, o Lietuvos siela - Aušros Vartų koplyčią.

■ Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, Otavos lietuvių misijos kapelionas, birželio 13 d. buvo pagerbtas 80 m. amžiaus sukakties proga.

■Kun. A. Volskis, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas South'fielde, nuo liepos 25 d. pradėjo aptarnauti ir Windsoro, Kanadoje, parapiją. Kun. Kazimieras Butkus, buv. šios parapijos klebonas, susilpnėjus sveikatai, pasitraukė.

■ Kun. Visvaldas Kulbokas, atvykęs iš Romos, 1999 m. vasarą apie pusantro mėnesio talkino Anapilio, Kanadoje, sielovados darbui.

■ Kun. Algimantas Keina, Kauno Karmelitų parapijos klebonas, birželio mėn. viešėjo Kanadoje ir susipažino su lietuvių gyvenimu.

■ Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų fakultetas bal. 28 d. surengė konferenciją “Šventasis Raštas: jų lietuviški vertimai ir jų technologija”. Tarp kitų kalbėjo doc. kun. dr. J. Ivanauskas apie Šv. Rašto vertimus nuo Lietuvos krikšto ligi 1960 m.

■ Mindaugo karūnavimo - valstybės dienos proga prez. Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis j pasaulio valstybių bendriją DLK Gedimino ordinu apdovanojo mons. Joną Gedvilą, Klaipėdos Taikos Karalienės par. kleboną. Klaipėdos dekaną ir Klaipėdos apskrities įgulos kapelioną.

■ Kun. Kornelijus Bučmys OFM, buv. Darbininko redaktorius, mirė rugp. 16 d. Kenne-bunkporte, lietuvių pranciškonų vienuolyne. Palaidotas Brooklyne, Šv. Jono kapinių lietuvių vienuolių pranciškonų sekcijoje. Kunigu įšventintas 1949 m., į pranciškonų vienuoliją įstojo 1961 m.

■ Kun. Kazimieras Butkus, buv. Detroito Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, rūpinęsis ir

Wind'soro liet. parapijos sielovada, mirė rugpj. 14 d. Palaidotas Holy Sepulchre kapinėse.

■ Philadelphijos ark. kardinolas Anthony Bevilacqua liepos mėn. kun. Petrą Burkauską paskyrė dviejų lietuvių parapijų klebonu Philadel-phijoje: Šv. Kazimiero ir Šv. Andriejaus. Prel. dr. Juozas Anderlonis yra trečiosios - Šv. Jurgio -parapijos Philadelphijoje klebonas.

■ Vilkaviškio vyskupijos Sangrūdos bažnyčia, statyta 1925 m., sudegė 1971 m. Ilgą laiką tikintieji meldėsi pertvarkytoje klebonijoje. Birželio 5 d. Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis MIC konsekravo naująją Šv. Kūdikėlio Jėzaus bažnyčią, dalyvaujant keliems kitiems Lietuvos vyskupams. Jos atstatymu rūpinosi klebonas Robertas Brūzga, kuriam bažnyčios šventinimo dieną suėjo 10 m. kunigystės ir 35 m. amžiaus. Už nuopelnus atstatant bažnyčią ir aktyvią pastoracinę veiklą vysk. J. Žemaitis suteikėjam Vilkaviškio vyskupijos kapitulos garbės kanauninko titulą.

Juozas M.