PADĖKIME ATSTATYTI VILNIAUS KALVARIJAS

     Vilniaus Kalvarijos buvo baigtos įkurti 1669 metais. Kryžiaus kelio koplyčios ir vartai buvo išdėstyti taip, kad topografiškai atitiko tą kančios kelią, kurį Jeruzalėje nuėjo Jėzus Kristus. Prie kiekvienos koplyčios buvo atvežta Jeruzalės žemės. Vilniaus Kalvarijų įkūrimas buvo padėka Dievui už krašto išvadavimą nuo žiaurios Maskvos kariaunos, net šešerius metus siautėjusios Lietuvos žemėje, pasižymėjusios ypatingu žiaurumu, plėšikavimais, žudynėmis, bažnyčių, vienuolynų ir kitų lietuviams brangių pastatų bei religinių ir kultūrinių vertybių niokojimu.

     Beveik po trijų šimtų metų Lietuvą ištiko tokia pat baisi nelaimė, atėjusi iš tų pačių Rytų. Tik šį kartą okupacija užtruko ne šešerius, o pusę šimto metų. Kokią didžiulę fizinę ir dvasinę bei moralinę žalą toji okupacija padarė mūsų kraštui — visiems gerai žinoma. 1962 m. buvo susprogdintos beveik visos 35 Vilniaus Kalvarijų Kryžių Kelio stotys. Buvo padaryta viskas, kad tik neliktų jokio ženklo, jog čia jos stovėjo.

     Gydant tautos kūnui ir jos dvasiai okupantų padarytas gilias žaizdas, būtina atkurti ir Vilniaus Kalvarijų Kryžius Kelią — gilaus dvasingumo šventovę bei barokinės architektūros paminklą, kuris kadaise sutraukdavo minias maldininkų ne tik iš visos Lietuvos, bet taip pat ir iš kaimyninių kraštų. Ši tradicija ir šiandieną gyva.

     Jau kelinti metai kaupiamos aukos sunaikintoms koplyčioms atstatyti. Tačiau iki šiol už tas aukas pastatyti tik visi vartai ir penkios koplyčios. Dar dvi baigiamos statyti. O reikia atstatyti dar dešimt koplyčių, kurių vietos paženklintos vien išmūrytais pamatais arba iš plytų ant žemės sudėtais kryžiais.

     Būtų labai reikšminga, jeigu visos kryžiaus kelio koplyčios Vilniaus Kalvarijose būtų atstatytos iki jubiliejaus 2000-jų metų, tuo išreiškiant nuoširdžią padėką Viešpačiui Dievui už išklausymą visų mūsų maldų dėl mūsų tautos laisvės atgavimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

     Mes, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios kunigai, parapijiečiai, pritariant Vilniaus arkivyskupijos kurijai, taip pat maldininkų vardu kreipiamės į Jus, brangūs išeivijos lietuviai, prašydami prisidėti prie mūsų parapijos globojamo Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus Kelio visų koplyčių atstatymo. Visų aukotojų vardai bus įamžinti “Kryžiaus Kelio atstatytojų knygoje”. Kasmet už visus aukotojus bus aukojamos šv. Mišios parapijos bažnyčioje.

     Visus, kuriuos sudomins šis mūsų kreipimasis, ar norinčius gauti papildomos informacijos, pasiryžusius įnešti savo auką, prašome kreiptis laiškais tokiu adresu: 2021 Vilnius, Kalvarijų g. 225. Kun. Kęstutis Latoža arba, lankantis Vilniuje, betarpiškai į bažnyčios kleboną.

     Mes viliamės, kad šis kreipimasis neliks be atgarsio ir Jūsų pritarimo, už tai Viešpats Dievas Jums atlygins.

Kun. dek. K. Latoža Kalvarijų parapijos klebonas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.