Spausdinti

Nuoširdi padėka Laiškų lietuviams rėmėjams

1000 dol. paskyrė Lietuvių Fondas.

80 dol. aukojo L. Gogiel.

Po 60 dol. aukojo: A. Lesevičius, S. Kazlienė, K. Rožanskas.

Po 40 dol. aukojo: Z. Didžbalienė, J. Petronis, M. Andriuškienė.

35 dol. aukojo A. Pažiūra.

Po 30 dol. aukojo: S. Prialgauskas, P. Gruodis, G. Murauskas, O. Dovydaitis, I. Serapinas, N. Šumskis.

Po 20 dol. aukojo: A. Januška, L. Krajauskas, M. Gelažius, V. Kezinaitis, K. Remeza, V. Udrys, S. Bublienė, H. Bagdonienė, L. Kemešis, J. Starkus, D. Zuraitis, B.E. Lišauskas, O. Matusaitis, E. Jasaitis, F. Černius, V. Prunskis, R. Taunys.

Po 15 dol. aukojo : J. Mikaila, J. Zalagenas.

Po 10 dol. aukojo: M. Židžiūnas, K. Majauskas, G. Lapenas, M. Škėma, T. Zailskienė, V. Kubilius, V. Skabeikis, A. Čepas, J. Lapšys, A. Juodvalkis, B. Rasimas, R. Ražauskienė, V. Vaitkevičius, J. Mikulis, S. Kavaliūnas, M. Pranckevičius, S. Danaitis, V. Gasperas, J. Bubnys, M. Aršikys, T. Rūta, M. Noreika, J. Mikulionis, K. Račiūnas, D. Bilaišis, A.    Padvoiskis, E. Gaškienė. L. Raslavičius, S. Maskvytis, L. Paulavičius, A. Bumbulis, A.T. Lesniauskas, A.D. Barzdukas, H. Milaknis, T. Bogušas, G. Repcys, M. Vygantas, A. Stankaitis, P. Stočkus, A. Merkevičius, B. Lintakas, B. Jakniūnas, M. Edelis.

Po 5 dol. aukojo: Z. Grybinas, H. Molėjienė. I. Smieliauskienė, E. Šlekys, A. Kuzmuckas, K. Skaisgirys, K. Gudinskas, J. Valukonis, J. Gylys, A. Petrašiūnas, K. Markus, R. Andrijauskienė, A. Styra, O. Krasauskas, K. Ancerevičienė, B.    Zeikus, S. Bartuškienė, M. Bužėnas, M. Titas, A. Bikulčius, D. Mieliulis, P. Petkelis, P. Melnykas, B. Lukoševičienė, O. Rimkus, O. Alkas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.