Spausdinti

■    Spalio 2 d. Klaipėdos universitetas ir M. Valančiaus kultūros centras surengė neeilinę mokslinę konferenciją, skirtą Motiejaus Valančiaus veikalo “Žemaičių vyskupystės” išleidimo 150 m. sukakčiai paminėti. Buvo perskaityta 13 pranešimų, įvairiopai atskleidusių vysk. M. Valančiaus asmenybę ir kūrybinį palikimą.

■    Spalio 26 Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Lietuvos vyskupų konferencijos 2000 m. jubiliejaus komitetas susitiko su vyskupijų jaunimo centrų bei organizacijų vadovais aptarti jaunimo programas bei projektus, susijusius su artėjančiu jubiliejumi. Vysk. R. Norvilą kalbėjo apie jubiliejaus esmę ir tikslą, apžvelgė tai, kas jau padaryta ir kas dar reikės artimoje ateityje nuveikti.

■    Spalio 25 d. Telšių vysk.-Antanas Vaičius Naujojoje Akmenėje pašventino iš Anabergo, Vokietijos, kun. Gerhardo Lange rūpesčiu gautus vargonus, skirtus statomai bažnyčiai.

■    Kun. Kazimieras Juškevičius, išbuvęs 42 m. Šv. Juozapo parapijos klebonu Plutiškėse, Vilkaviškio vyskupijoje, spalio 20 d. atšventęs 65 m. kunigystės sukaktį, mirė 1998 m. gruodžio 5 d.

■    Lapkr. 1 d. A. Panemunėje (prie Kauno), “Caritas” salėje, buvo surengtas Visų Šventųjų Karalienės Marijos garbei parapijos moksleivių padirbtų rožančių ir piešinių konkursas. Dalyvavo apie 50 mokinių. Visi dalyviai buvo apdovanoti religiniais suvenyrais.

■    Lietuvių katalikių moterų sąjunga Lietuvoje minėjo 90 m. sukaktį. Dabar sąjungai vadovauja pirm. Gražina Paliokienė.

■    Gruodžio 25 ir 27 d. Detroito (Southfield), Dievo Apvaizdos bažnyčioje, šv. Mišias aukojo ir pamokslus pasakė kun. Juozas Vaišnys SJ, Laiškų lietuviams redaktorius.

■    Kauno choras Kamertonas, kuris specializuojasi bažnytine muzika, 1998 m. pabaigoje išleido kasetę, kurioje yra 13 gerai žinomų kalėdinių giesmių ir melodijų. Choro dirigentas Algirdas Viesulas.

■    “Padre medico” - taip buvo vadinamas kun. Aleksandras Bendoraitis Bolivijoje - mirė 1998 m. lapkričio 22 d. Jis gimė 1919 m. Betygaloje. Studijavo mediciną, vėliau Paryžiuje įstojo į kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1960 m. Įkalbintas būti misionieriumi, nuvyko į Braziliją, kur Vakarų Amazonės džiunglėse įsteigė Gerojo Ganytojo ligoninę. Prieš maždaug 20 m. persikėlė į Boliviją, kur pastatydino tris ligonines - laivus, kuriais lankydavo indėnų kaimus. Guaporės upės saloje įsteigė raupsuotiesiems kaimą, daug nusipelnė indėnų kultūrai. Bolivijos valdžia jam suteikė upių laivyno garbės admirolo titulą. Tai buvo kunigas, rūpinęsis žmonių sielos ir kūno sveikata. Palaidotas savo statydintos ligoninės kiemelyje, netoli Guaporės upės.

■    Kasmetinę “Santarvės” premiją Kūčių dieną kard. Vincentui Sladkevičiaus namuose įteikė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, dalyvaujant ir kadenciją baigusiam prez. A. Brazauskui. Kardinolas paprašė 10.000 litų premiją išdalinti taip: po 3000 litų Tėvui Stanislovui Dobrovolskiui, Kauno kunigų seminarijos parengiamajam kursui ir Nemunėlio Radviliškio (kur gyveno bolševikų ištremtas) bažnyčiai, o 1000 litų - kaip indėlį Santarvės fondui, kitų metų premijai.

■    “Valančiukams”, Lietuvos moksleivių blaivybės sąjūdžiui, priklauso 40.000 jaunuolių. Šis sąjūdis leidžia jaunimui nemokamą laikraštį ir stengiasi skiepyti jaunimui dvasines vertybes, ugdyti blaivų, dorą, dvasingą, kūrybingą tautietį ir krikščionį.

■    Lapkričio 26 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo atlaikytos iškilmingos laidotuvių Mišios ir kriptoje perlaidoti arkiv. metropolito Juozapo Skvirecko palaikai. Arkivyskupas mirė 1959 m. Zamse, Austrijoje. Jis buvo Šv. Rašto vertėjas, vienas iš Lietuvių katalikų akademijos iniciatorių ir vadovų.

Juozas M.