Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / KOVAS - MARCH / VOL. L, NO. 3

ALYVŲ DARŽELIO DRAMA

73

 Juozas Vaišnys SJ

TRYS ŽVILGSNIAI!

76

 Bruno Markaitis SJ

PALAIMINTAS TIKĖJĘS IR KŪRĘS

82

 Aldona Jurkutė

EUCHARISTIJOS PASLAPTIS

87

 Kostas Paulius

ŠAUKŠTAS DANGAUS

89

 Sesuo Ona Mikailaitė

LAIŠKAS AUKLĖTINIAMS

89

 Jurga Sparnauskienė

APŠVIESK APLINKĄ

98

 Chiara Lubich

AR SUTINKATE SU TEIGIMU...

99

 Giedrė Venalytė

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KALBOS REIKALAI

101

 Rita Urnėžiūtė

ATGARSIAI

103

 Red.

TĖVYNĖJE

104

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

107

 Red.

TRUMPAI

108

 Juoz. M.

Šį Laiškų lietuviams numerį su dėkingumu skiriame prisiminti Tėvą Bruno Markaitį, iškeliavusį amžinybėn 1998 m. gruodžio mėn. 23 dieną. Jis buvo vienas uoliausių ir produktingiausių mūsų bendradarbių, pirmąjį šio žurnalo egzistavimo dešimtmetį parašė apie 100 įdomių, išmąstytų straipsnių.

Šiame numeryje persispausdiname tris jo straipsnius, sujungtus į vieną, buvusius 1956 metų sausio, vasario ir kovo mėnesio numeriuose. Rečiau jo rašiniai pasirodydavo vėliau, kai jis buvo paskirtas provincijolu ir turėjo daugiau įvairių užsiėmimų. Keletą metų jis vedė ir Filmų skyrių, kai toks skyrius buvo Laiškuose lietuviams.

Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.