Laiškų lietuviamskonkursas

     Konkursas jau pasibaigė. Visi dalyviai laiku atsiuntė savo rašinius. Čia pateiksime slapyvardžiais pasirašiusiųjų dalyvių sąrašą.

     Suaugusiųjų grupėje: Paukštelis, Tautrimas I, Tautrimas II, Stella, R. Novaitienė, Be slapyvardžio, Mečius, Bobutė Birutė, Alaksandra, Erškėtrožė, Vėjūnė, Rasa, Taksistas, Pagirių Elzė, Žalvarnė, Inga, Viktorija D.K., Bangpūtė, Elvyra, Lauryna, Sofija, A. Preikšas, Simas, Vitalija Valikonytė, Pušelė, Gabija, Matas Siela, Rita Perlaitė, Tautvydas, Viltė, Aušra Kelmickaitė, Varnalėša, Eilinis, Jūra, Ežerėnaitė, Miškinis, Marija Magdalietė, G. Gelminiškytė, Zylelė.

     Jaunimo grupėje: Vaidilutė, Antuanetė Feron, Lauksargis, Baltas Balandėlis, AJA, Eglė, Banga, Jauna Balandėlė.

     Dar primename, kad jaunimo grupei priklauso tik moksleivių, bet ne studentų rašiniai. Studentai keliami į suaugusiųjų grupę.

     Vertinimo komisija jau baigė skaityti atsiųstus rašinius. Ateinančiame numeryje paskelbsime laimėtojus. Vertinimo komisiją sudarė: Genutė Jokubaitytė, Aldona Jurkutė, Juozas Masilionis ir Aldona Šmulkštienė.

     Iš viso šiam konkursui gavome 47 straipsnius (39 suaugusiųjų ir 8 jaunimo). Suaugusiųjų visi rašiniai buvo iš Lietuvos, o jaunimo 5 straipsniai ir iš Los Angeles. Tai buvo Los Angeles Lituanistinės mokyklos vedėjos Marytės Newsom nuopelnas. Ji supažindino savo mokinius su konkursu ir paragino jame dalyvauti. Tai gražus pavyzdys ir kitoms mokykloms!

     Konkursui buvo pasiūlyta 7 įvairios temos. Vienas kitas rašinys buvo kiekviena tema, bet didžiausią pasisekimą turėjo tema “Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas”. Beveik pusė visų rašinių nagrinėjo šią temą. Manome, kad tai savaime suprantama po 50 metų aršios kovos, siekiant iš žmonių širdžių išrauti Dievą ir tikėjimą.

     Daugumas straipsnių buvo parašyta labai tvarkingai rašomąja mašinėle arba kompiuteriu, tik vienas kitas - ranka. Teksto rinkėjai spaustuvėse ranka rašytų straipsnių baidosi. Jeigu kas rašo ranka, turėtų stengtis rašyti kaligrafiškai.

     Visiems konkurso dalyviams nuoširdžiai dėkojame. Žinoma, nors ir ne visi rašiniai galės būti premijuojami, bet beveik visi tiks spausdinti.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.