Dar nepraėjus nė dviem mėnesiams nuo T Bruno Markaičio laidotuvių, paskui jį į Šv. Kazimiero lietuvių kapines išskubėjo ir T. K. Raudeliūnas. Jis buvo gimęs 1913 m. Slabados kaime, Žaslių valsčiuje, Trakų apskrityje. Į jėzuitų ordiną įstojo 1933 Pagryžuvyje. 1937 m. išvyko į Insbruką studijuoti filosofijos. Dar nebaigęs studijų, turėjo išvykti iš Austrijos, nes buvo toks nacių įsakymas. Ten Gallarate Aloisianum kolegijoje baigė filosofijos studijas ir išvyko į Romą, kur studijavo teologiją Grigaliaus universitete. 1943 m. buvo įšventintas kunigu. Kadangi tada nebuvo galima grįžti į Lietuvą, tai buvo paskirtas vikaru į didžiulę jėzuitų Šv. Roberto Belarmino parapiją, kur darbavosi keletą metų.

    Lietuviams jėzuitams įsikūrus Čikagoje, po keleto metų ten atsidūrė ir kun. K. Raudeliūnas. Po kiek laiko buvo paskirtas vikaru į lietuvių jėzuitų parapiją Montrealyje. Po poros metų vėl grįžo į Čikagą ir čia iki pat mirties buvo namų iždininkas, uoliai, net pedantiškai, tvarkydamas finansinius reikalus. Sekmadieniais dažnai važiuodavo į netolimas lietuvių parapijas pagelbėti vietiniams klebonams.

    Prieš mirtį maždaug trejus metus drąsiai kovojo su vėžiu, nenorėdamas pasiduoti. Jį nuoširdžiai slaugė ir globojo Arūnas Šaulys, atvykęs į svečius iš Lietuvos. Paskutinę dieną prieš mirtį jis nuo ligonio nesitraukė, bet sėdėjo prie jo lovos, uždegęs graudulinę žvakę. Dabar, jau grįžus jam į Lietuvą, kun. Raudeliūnas, be abejo, bus dėkingas ir nepagailės atsilyginimo maldų iš Amžinybės, kur jis iškeliavo 1999 m. vasario mėn. 18  d. Teilsisi ramybėje!