Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / BALANDIS - APRIL / VOL. L, NO. 4

MINTYS DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ

109

 Juozas Vaišnys S J

ŠVIESOS ILGESYS

115

 Jūratė Sočylaitė

LIETUVA - ATEITIES VILTYS

119

 Audrys Antanaitis

DARBAS IR DŽIAUGSMAS

124

 Antanas Marčiulaitis

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

127

 Elena Šidlauskienė

PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS

131

 Chiara Lubich

KAIP VERTINTI PASITEISINIMĄ

132

 Monika Jakaitė

KNYGELĖ VAIKAMS

134

 Alė Rūta

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KALBOS REIKALAI

136

 Rita Urnėžiūtė

TĖVYNĖJE

139

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

142

 Red.

TRUMPAI

143

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas įvairių dailininkų kurinių nuotraukomis iš leidinio ČIURLIONIO GALERIJOS KOLEKCIJA.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.