■    Pasaulio ligonių ir medikų diena buvo švenčiama vasario 11 d. Romoje. Lietuvai atstovavo 90 negalės paliestų žmonių. Maldininkus lydėjo Vilkaviškio vyskupijos kun. R. Brūzga ir Telšių vyskupijos kun. R. Lingevičius. Jie aplankė Romos bazilikas, katakombas, koliziejų, Asyžių, Veroną, Veneciją.

■    Lietuvos Vyčių 87-sis seimas vyks šių metų liepos 27-30 d. Los Angeles, CA. Numatyta, kad tada į garbės narius bus pakeltas veiklus vytis kun. Peter Shakalis už jo nuopelnus Lietuvos vyčiams ir Lietuvai. Lietuvos Vyčiams jis nusipelnė, atgaivindamas daugelį nebeveiklių kuopų, o Lietuvai, ją 1993-1997 m. kasmet lankydamas ir ten vesdamas jaunimui anglų kalbos kursus. Be to, jis globoja tris Vilniaus kunigų seminarijos klierikus, remdamas juos finasiškai.

■    Sausio 18-25 d. Vatikane švęsta Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Šių iškilmių kulminacija - šventųjų durų atidarymas Šv. Pauliaus bazilikoje už miesto vartų, dalyvaujant 23 krikščioniškųjų Bažnyčių atstovams.

■    Gavėnios rekolekcijas lietuviams Brooklyno, Cicero ir Čikagos lietuviu parapijose vedė Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis.

■    Eukumeninės pamaldos Panevėžyje vyko sausio 23 d. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Pamaldas laikė katalikų kunigai T. Skrudupis ir J. Kuodis, evangelikų reformatų kun. J. Norvilą, “Gyvojo Dievo” krikščionių bendruomenės pastorius R. Kairys ir krikščionių bendruomenės “Vilties” pastorius Ž. Škulevičius.

■    Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vasario 12 d. vyko ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę. Dalyvavo parapijos klebonas kun. S. Bitkauskas, Gudžiūnų parap. adm. kun. Ž. Paulauskas, Kėdainių evang. reformatų kun. R. Mikalauskas, pasakęs ir pamokslą, ortodoksų Viešpaties atsimainymo parapijos kun. N. Murasovas, pabaigoje evangelinį žodį taręs rusų kalba.

■    Sausio 21-23 d. Vilniuje, Seimo rūmuose, įvyko antrasis jaunimo ir politikų susitikimas tema “Sukurkime pasitikėjimu grįstą visuomenę”. Apie 100 jaunų žmonių kartu su politikais meldėsi už krašto ateitį, linkėjo šviesos ir išminties krašto vadovams. Jų maldai vadovavo Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis.

■    Vasario 24-25 d. Šiauliuose vyko tarptautinė konferencija “Kryžių kalno istorinė raida ir jo išlikimo problemos”. Konferencijoje prelegentais dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų kraštų.

■    Vasario 11 d., švenčiant Pasaulio ligonių ir medikų dieną, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis lankėsi Šiaulių centrinėje ligoninėje, su ligoninės vyr. gydytoju R. Simaičiu aptarė medikų problemas, aplankė palatas, aukojo šv. Mišias.

■    Minint Pasaulio ligonių ir medikų dieną, Vilniaus metropolitas A.J. Bačkis aukojo šv. Mišias Onkologijos centre, o vysk. Jonas Boruta Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Kauno arkiv. metrop. S. Tamkevičius šv. Mišias aukojo Kauno universiteto klinikų auditorijoje. Visi jie lankė ligonius pataltpose, susitiko ir kalbėjosi su gydytojais bei slaugėmis.

■    Kovo 21 d. Taikomosios dailės muziejuje veikianačioje parodoje “Krikščionybė Lietuvos mene” įvyko kultūros vakaras “Kardinolas Vincentas Sladkevičius”. Čia buvo supažindinta su žurnalistės Irenos Petrauskienės neseniai parašyta ir išleista knyga “Kardinolas” apie Vincentą Sladkevičių. Vakare kalbėjo ir Lietuvos prez. Valdas Adamkus, iškeldamas kardinolo asmenybę ir jo nuopelnus Lietuvai ir Bažnyčiai.

■    Konstancija Gervaitė Zakarauskienė, kun. Antano Zakarausko, buv. Čikagos Maquette Parko Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebono, motina, mirė 2000 m. kovo 23 d., sulaukusi 103 metų.

Juozas M.