religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOL. LI, NO. 9

ŠVIETIMU BESIRŪPINANT

253

 Juozas Masilionis

PAREIGA IR ATSAKOMYBĖ

257

 Antanas Marčiulaitis

AMŽINYBEI

261

 Valerija Vilčinskienė

AVERKIME SAVO ŠIRDŽIŲ DURIS

264

 Dalia Staniškienė

NELAIMĖ IR DIEVO APVAIZDA

267

 

NELAIMĖ DIEVO PRIEŽIŪROJE

269

 Kun. dr. Kęstutis Trimakas

ATLEISK

271

 Antanas Marčiulaitis

PER GROŽI Į GROŽĮ'

273

  Ignas Naujokas

VAIKO LABUI

272

 Domas Mačiūnas

KALBA

280

 Red.

TĖVYNĖJE

283

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

286

 Red.

TRUMPAI

287

 Juoz. M.

Naujų mokslo metų proga šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Čikagos Lithuanistinės Mokyklos.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės - Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas - Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.