Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. Išleido Liet. Knygos Klubas, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Ill. Aplankas dail. A. Šermukšnio. 510 psl., kaina 5 dol.

A. Giedrius. PASAKĖČIOS. Išleido Liet. Knygos Klubas. Iliustracijos dail. V. Simankevičiaus. 176 psl., kaina 2 dol.

Rev. John C. Jutt. OUR LADY OF ŠILUVA. Lietuvos Vyčių išleista ir Putname spausdinta 50 psl. brošiūrėlė, kurioje skaitytojas anglų kalba supažindinamas su Šiluvos Marijos šventove Lietuvoje.

Fabijonas Neveravičius. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. Pirmoji dalis. Išleido Nidos klubas Anglijoje. 286 psl., kaina nariams — 1 dol., nenariams — 2 dol.

RINKTINĖ. Nr. 1, 1959 m. Nidos Knygų Klubo leidinys,, išeinąs kas trys mėnesiai, kuriame perspausdinami kai kurie straipsniai iš mūsų periodinių leidinių.

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą!

     Už geriausią straipsni, parašytą šeimos ar jaunimo klausimais, skiriame premiją — pasirinkti lietuviškų knygų už šimtą dolerių. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jeigu bus didesnis susidomėjimas konkursu ir jeigu gausime pakankamą skaičių spausdintinų straipsnių, skirsime ir daugiau premijų. Konkursas baigiasi šių metų gruodžio mėn. 1 dieną. Straipsniai turi būti parašyti šeimos arba jaunimo klausimais, kad tiktų “Prie šeimos židinio” arba “Jaunimo paslapčių” skyriams “Laiškuose Lietuviams”. Straipsnio forma gali būti ivairi, galima rašyti net beletristine (novelės) forma. Straipsnio ilgis neturėtų būti didesnis kaip penki “L. L.” puslapiai, t. y. apie 2500 žodžių.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymima autoriaus pavardė ir adresas, o taip pat straipsnio antraštė ir autoriaus slapyvardis. Jury komisijos sudėtis bus pranešta vėliau. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai galės būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nepremijuotų, bet spausdintinų straipsnių autoriai gaus įprastą honorarą. Nespausdinti straipsniai bus grąžinami. Straipsnius siųsti šiuo adresu: “Laiškų Lietuviams” konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago 36, 111.

Šių metų spalių mėn. 4 d. 3 val. p.p. bus iškilmingas Jėzuitų namų ir Jaunimo Centro pašventinimas. Visi nuoširdžiai prašomi dalyvauti

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS