Spausdinti

1961 M. SAUSIO MĖN. (JANUARY) VOL. XII. NO. 1

T U R I N Y S

Svečiavimasis ir jo kultūra — A. Grauslys 3 

Tiltas tarp žemės ir dangaus — Dr. J. Prunskis 9 

Žmogus, kuris pavogė Dievą — Fred Dickenson 12 

Vaikų žaislų problema — Dr. J. Vaišnora, M.I.C. 17 

Ar Katrelė bus laiminga? — K. Eglinis 21 

Už pasaulio gyvybę! — A. Šmulkštienė 23 

Kūrybinė ugnis — B. Markaitis, S. J. 26 

Malda ir žmogaus gyvybė — J. Vaišnys, S. J. 27 

filmų pasaulio — D. Koklytė 30

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago  36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when by-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Žvilgsnis į naujus metus   A. Kezio, S. J. nuotr.

ŽMOGUS Į GYVENIMĄ ŽVELGIA LABAI ĮVAIRIAI.

KARTAIS JO ŽVILGSNIS YRA DŽIUGUS IR LINKSMAS,

O KARTAIS LIŪDNAS IR NUSIMINĘS.

ČIA JIS RYŽTINGAS, TVIRTAS IR DRĄSUS,

O ŠTAI VĖL — PRISLĖGTAS IR PILNAS BAIMĖS.

VIENAS Į GYVENIMĄ ŽVELGIA SU PASITIKINČIA VILTIMI,

O KITAS — PILNAS SUSIRŪPINIMO IR NETIKRUMO.

 ŽMOGAUS ŽVILGSNYJE Į NAUJUS METUS PINASI VISKAS:

 DŽIAUGSMAS IR LIŪDESYS, VILTIS IR BAIMĖ,

RYŽTAS, NETIKRUMAS, SILPNUMAS IR DRĄSA.

Į NAUJUS METUS MES ŽIŪRIME KAIP Į MĮSLĘ,

KURIĄ ATSPĖTI LABAI ĮDOMU, BET SUNKU.

TAČIAU ŠI ĮDOMIOJI MĮSLĖ PAAIŠKĖS TIK PO METŲ,

KAI ŽVELGSIME ATGAL Į MŪSŲ NUEITĄ KELIĄ.

JOS DOMINANTI REIKŠMĖ NEPRIKLAUSYS NUO KITŲ,

O TIK NUO MŪSŲ VALIOS, RYŽTO IR PASTANGŲ.