Spausdinti

1961M. BALANDŽIO MĖN. (APRIL) VOL. XII. NO. 4

T U R I N Y S

Svarbiausieji mūsų uždaviniai išeivijoje— Pranas Razminas 99

Tremties Lietuvoje pasidairius — N. Gailiūnienė 103

Rabindranath Tagore — A. Grauslys 111

Kalba Nobelio laureatai — Dr. J. Prunskis 120

Eilėraštis— D. Mitkienė .... 122

Bažnytinio giesmyno sulietuvinimo klausimu—Dr. P. Mačiulis 123

Šeimos uždaviniai— J. Vargelis 124

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 126

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when by-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Gyvybės prisikėlimas  A. Kezio, S. J. nuotr.

TAVĘS MAN REIKIA, TIK TAVĘS" —

TAIP TURI MANO ŠIRDIS BE GALO KARTOTI.

VISI TIE NORAI, KURIE DIENĄ IR NAKU DRASKO MANE —

KAIP JIE NIEKINGI!

KAIP NAKTIES TAMSOJE GLŪDI VERŽIMASIS Į ŠVIESĄ,

TAIP MANO PASĄMONĖS GELMĖSE SKAMBA ŠAUKSMAS:

"MAN REIKIA TAVĘS, TIK TAVĘS!"

KAIP AUDRA SIEKIA NURIMTI,

VISA SAVO GALIA PRIEŠ RAMYBĘ KOVODAMA, .

TAIP AŠ PRIEŠ TAVO MEILĘ MAIŠTAUJU,

O VIS DĖLTO ŠAUKIU:

"MAN REIKIA TAVĘS, TIK TAVĘS!"

(Rabindranath Tagore. Gitanjali)