Spausdinti

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ’'

     “Draugas” yra išaugęs i didžiausią laisvų lietuvių dienrašti pasaulyje. Jis turi sutraukęs arti tūkstančio bendradarbių, korespondentų, informatorių iš visų lietuvių kolonijų, esančių pasaulyje.

vJaunimui yra specialūs sporto, skautų, ateitininkų, studentų ir vyčių skyriai. Kas šeštadienis duodamas aštuonių puslapių kultūros priedas. Nors “Draugas” yra didžiausias lietuvių dienraštis, bet ir pigiausias. Jo kaina metams Čikagoje, Cicero ir užsienyje — $13.00, o kitur JAV ir Kanadoje — $11.00.

“Draugas” susipažinimui siuntinėjamas dvi savaites nemokamai. Jaunavedžiams taikomos ypatingos privilegijos.

“Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Ill.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Aleksandras Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS. Eilėraščiai. Viršelį piešė P. Jurkus. Išleido “Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif. 48 psl., kaina $1.50.

C. R. Jurgėla, Ph. D. TANNENBERG. Angliškai parašyta knyga apie Žalgirio mūši. Daug iliustracijų. Išleido Liet. Karių Sąjunga “Ramovė”, 6643 S. Maplewood Ave., Chicago 29, Ill. 104 psl., kaina $2.00.

STUDENTŲ GAIRĖS. 1961 m. 4 nr. Studentijos žurnalas, leidžiamas Liet. Studentų Sąjungos J.A.V. Redaguoja T. Remeikis. Padidintas numeris L. S. S. dešimt metų jubiliejaus proga. Šiame numeryje yra įdomios medžiagos lietuviškoje jaunimo ir studentijos klausimais.

Nuoširdžiai dėkojame pinigine auka parėmusiems “Laiškus Lietuviams”

Po 2 dol. aukojo: kun. Memėnas, O. Petrys, J. Strikaitis, A. Vasiliauskas, A. Venclovas (visi Cicero), F. Vendzelis (Chicago), kun. J. Danielius (Canada), J. Venckus (So. Boston), L. Matusevičius (Hollywood), B. Butkus (Cleveland), J. Jakubonis (Sudbury), M. Manomaitis (Boston), J. Tunaitis (Toronto), J. Rauba (Grand Rapids); L. Semetienė (Brockton), E. Gimžauskienė (Cicero), J. Akelaitis (Cleveland), kun. V. Martinkus (Providence), A. Dikinis (Oak Lawn), kun. V. Zakaras (Wakita), V. Šimkus (Willow Springs), kun. V. Pavalkis (San Francisco), E. Norkeliūnaitė (Waterbury), J. Adomavičienė (So. Boston), E. Anužis (Detroit), J. Sema (Anglija), V. Kličienė (Montreal), A. Grogaliūnas (Davenport), F. Štarka (Brooklyn), M. Gi-raitis (Worcester), K. Stundžia (S. Catherines), S. Kolupaila (South Bend), M. Vasys (Phila.), O. Jasas (Crown Point), J. Rumšas (Detroit), kun. J. Danielius (London), kun. V. Karalevičius (Elizabeth), kun. J. Tautkus (Omaha), Sakavičius (Columbus), P. Balanda (Detroit), J. Vembrė (So. Boston), V. Norvilas (Monroe), A. Skudžinskas (Dorchester), J. Jusys (Worcester), J. Kalainis (St. Catherines), V. Šniolis (Cleveland), A. Puteris (Toronto), P. Kalvaitis (Hamilton), O. Kaunienė (Brooklyn), S. Kęsgaila (Montreal), P. Milus (Worcester), O. Šilėnas (Le-mont), M. Mikėnas (Omaha), L. Vansauskienė (Lyons), J. Jurgutis (Montreal), T. Sakas (Rochester), E. Arlauskas (New Britain), V. Levanas (Waterbury), J. Kas-peraitis (Racine), B. Butkus (Cleveland), B. Augustaitė (Toronto), O. Lukoševičienė (Woodhaven).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS