Spausdinti

1961 M. GEGUŽĖS MĖN. (MAY) VOL. XII. NO. 5

T U R I N Y S

Motinos Dienai — D. Augienė 131

Mūsų tautinės gyvybės išlaikymas — J. Gylys 134

Mūsų balsas Tave tepasiekia — Vysk. V. Brizgys 139

Rabindranath Tagore (II) — A. Grauslys 141

Religijos ilgesys — Dr. J. Prunskis 148

Žmogus — įsikūnijusi dvasia — D. Petrutytė 150

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė ir J. Vaišnys, S. J. 158

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Tik Jis  gėlės pumpurus praskleidžia...

A. Kezio, S. J. nuotr

NE, TAI NE JUMS GĖLĖS PUMPURUS IŠSKLEISTI!

JŪS GALITE JUOS KRATYTI, GALITE DAUŽYTI,

BET NE JUMS JUOS IŠSKLEISTI, KAD PRAŽYSTŲ!

JŪSŲ PALIETIMAS JUOS SUTEPTI TEGALI.

DRASKYKITE JUOS IR MESKITE ŽEMĖN,

BET NEIŠŠAUKSITE SPALVŲ, NEIŠŠAUKSITE KVAPO.

O, NE JUMS IŠSKLEISTI PUMPURUS, KAD PRAŽYSTŲ!

TIK JIS MOKA PRASKLEISTI PUMPURĄ TAIP PAPRASTAI...

JAM UŽTENKA Į GĖLĖS PUMPURĄ PAŽVELGTI,

KAD JOS GYSLOMIS GYVYBĖS SULTYS TEKĖTI PRADĖTŲ.

JAM SUKVĖPAVUS, GĖLĖ IŠSKLEIDŽIA SAVO SPARNUS IR SKRENDA DRAUGE SU VĖJU.

SPALVOS IŠSIVERŽIA TARTUM ILGESIAI,

O KVAPAS SAVO SALDŽIĄ PASLAPTĮ PASAKO.

TIK JIS MOKA PUMPURĄ PRASKLEISTI TAIP PAPRASTAI...

(R. Tagore. Vaisių rinkimas)