Spausdinti

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ"

     “Draugas” yra išaugęs i didžiausią laisvų lietuvių dienraštį pasaulyje. Jis turi sutraukęs arti tūkstančio bendradarbių, korespondentų, informatorių iš visų lietuvių kolonijų, esančių pasaulyje.

     Jaunimui yra specialūs sporto, skautų, ateitininkų, studentų ir vyčių skyriai. Kas šeštadienis duodamas aštuonių puslapių kultūros priedas. Nors “Draugas” yra didžiausias lietuvių dienraštis, bet ir pigiausias. Jo kaina metams Čikagoje, Cicero ir užsienyje — $13.00, o kitur JAV ir Kanadoje — $11.00.

     “Draugas” susipažinimui siuntinėjamas dvi savaites nemokamai. Jaunavedžiams taikomos ypatingos privilegijos.

“Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Ill.

PRANEŠIMAS ROMOS LANKYTOJAMS

     Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija Romoje, vykdydama a. a. prel. Antano Briškos valią, įrengė Romoje netoli Kolegijos maldininkams ir turistams svečių namus. Patogūs kambariai su voniomis. Svečių kambarius ir virtuvę aptarnauja Seserys Kot-rynietės. Visiems lietuviams, atvykusiems į Romą, labai patogi galimybė apsistoti pas savuosius. Kainos labai prieinamos. Iš anksto galima kreiptis šiuo adresu:

Via Casalmonferrato 20, Roma, Italy.

ATSIUSTA PAMINĖTI

     KATALIKŲ KATEKIZMAS, kun. dr. P. Manelio verstas iš vokiečių kalbos. Savo puikiu dėstymu jis yra labai tinkamas jaunimui, suaugusiems, šeimoms ir mokytojams. Šiame katekizme, iliustruotame atitinkamais piešiniais, yra rašoma apie svarbiausias tikėjimo tiesas:

I    dalyje — apie Dievą ir žmonių atpirkimą;

II    — apie Bažnyčią ir sakramentus;

III    — apie gyvenimą pagal Dievo įsakymus;

IV    — apie paskutiniuosius dalykus;

priede — krikščioniškoji dienos ir gyvenimo tvarka, maldos, krikščioniškasis gyvenimas.

Šį katekizmą galima vadinti katalikų gyvenimo vadovu, kur yra labai vykusiai sutrauktas visas katalikiškasis mokslas ir gyvenimas. Spausdintas Romoje, 266 psl., kaina 3 dol. Galima gauti: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Inc., 225 S. 4th St., Brooklyn 11, N. Y.

Bernardas Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI. Poezijos rinkinys. Viršelį piešė T. Valius. Išleido “Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles 29, Calif. 126 psl., kaina 4 dol.

Už šią knygą autoriui yra paskirta “Aidų” žurnalo kas dveji metai teikiama 1958-1959 m. literatūros premija. įprastu brazdžionišku gyvumu ir stipriais poezijos vaizdais čia aprašomi žmogaus santykiai su Dievu ir pasauliu, lietuvių tautos siela ir likiminis kelias. Tikime, kad kiekvienam lietuviui šie eilėraščiai patiks.

Jonas Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI. Autoriaus leidinys. Spaudė “Naujienų” spaustuvė. 144 psl., kieti viršeliai, kaina 2 dol.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS” • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS