1961 M. BIRŽELIO MĖN. (JUNE) VOL. XII. NO. 6

T U R I N Y S

Pamestieji deimantai — N. Jankutė - Užubalienė 163

Moderniojo meno klausimais — A. Kezys, S. J. 166

Stipri dvasia silpname kūne — Dr. J. Prunskis 170

Bažnyčia Kongo suirutėje — A. Grauslys 174

Vienašališkas Kristus — G. Diekmann, O.S.B. 178

Fizinis augimas ir dvasinė plėtra— D. Petrutytė 183

Tėve mūsų (eil.)—D. Mitkienė    188

Kas yra kunigas — P. Alšėnas    189

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė    191

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Menas yra idėja V. Maželio nuotr.

 

MENAS YRA KŪRĖJO SIELOS VEIDRODIS,

BET TAI NEREIŠKIA, KAD KŪRĖJAS BŪTŲ NUSIKALTĖLIS,

JEIGU JIS VAIZDUOJA NUSIKALTIMĄ.

TAI TIK PARODO, KAIP JIS Į NUSIKALTIMĄ ŽIŪRI.

SAKOMA, KAD MENAS YRA GROŽIS IR GROŽĮ TURI IŠREIKŠTI.

 BET GAL TEISINGIAU SAKYTI, KAD MENAS YRA IDĖJA.

GRAŽU YRA TAI, KAS SUDERINTA, KUR YRA HARMONIJA,

BET MENU GALIMA VADINTI IR DISHARMONIJĄ,

PADEDANČIĄ GERIAU PAŽINTI IR PAJUSTI HARMONIJĄ.

PO DISONANSO ŠVELNIAU SUSKAMBA AKORDŲ DERINIAI,

ŠALIA ŠIURKŠČIŲ UOLŲ LABIAU PAJUSI GĖLĖS ŠVELNUMĄ.

 KURTI TIK TAI KAS ŠVELNU IR SENTIMENTALU,

YRA TAS PAT, KĄ PILTI CUKRŲ Į KIEKVIENĄ VALGĮ

MANANT, KAD JIS PAGERINS SKONĮ.

MENAS YRA IDĖJA, TAD IR GRUBIA BEI ŠIURKŠČIA IŠORE

JIS GALI ATSISKLEISTI ŠVELNIĄ IR KILNIĄ VIDAUS DVASIĄ.