“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam rašiniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, kuriame būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma.

Temas pasirenka patys autoriai. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Šiais metais esame pasiryžę duoti keturias premijas:

I — $100, II — $75, III — $50, IV — $25. Iki šiol turime tik III ir IV premijos mecenatus. Tikimės, kad sulauksime mecenatų ir

I bei II premijai, nes žinome, kad daugelis mūsų tautiečių sielojasi jaunimo klausimais. Jury komisija bus paskelbta vėliau. Konkurso straipsniai turi būti gauti iki 1962 m. vasario mėn. 1 dienos.

Akademinis Skautų Sąjūdis, norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuviška literatūra, skelbia jaunimo literatūros konkursą.

Skiriamos premijos: už geriausią prozos kūrini — $150, už geriausią poezijos kūrinį — $150, už geriausią prozos rašinį — $50.

Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė ar kitas prozos kūrinys, priklausąs grožinei literatūrai, 2000 - 8000 žodžių. Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė, arba epinio, lyrinio ar humoristinio žanro poema 200 - 1500 žodžių ilgumo. Prozos rašinys — originalus minčių dėstymas apie kurį nors lietuviškos kultūros ar visuomenės pasireiškimo būdą, ne ilgesnis kaip 4000 žodžių. Premijuoti rašiniai spausdinami “Mūsų Vyčio” žurnale. Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, ne vyresni kaip 30 m. amžiaus.

Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame voke nurodoma autoriaus vardas, pavardė, adresas ir gimimo data. Siųsti šiuo adresu: P. Abelkis, 2900 Reservoir St., Los Angeles 26, Calif. Rašiniai turi būti gauti ne vėliau lapkričio 15 dienos. Jury komisija: Alė Rūta, J. Gliauda, A. Gricius, P. Orintaitė ir B. Raila.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SAKALŲ KELIAIS. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos moksleivių metraštis. Redagavo: N. Radvilaitė, D. Šukelytė, M. Drunga, K. Grabauskaitė, M. Pakalniškytė, Š. Valiukėnas. Metraščio globėjas — D. Velička. Didelio formato, 96 puslapių gausiai iliustruotas leidinys, kuriame mūsų jaunieji bando savo literatūrines ir menines jėgas. Paskaičius šį leidinį, atrodo, kad tarp mūsų jaunimo yra vertingų talentų. Tikimės, kad jie nebus užkasti, bet ugdomi ir toliau.

Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. įdomūs prisiminimai iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo iki 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo imtinai. Atrodo, kad tai yra gana blaivus ir objektyvus žvilgsnis i anų laikų Lietuvos gyvenimą ir ją valdžiusius asmenis. Išleido Terra, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, 111. 440 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Kun. K. Senkus. GARBĖ DIEVUI GIESMYNO PALYDAS. Šioje didelio formato kietais viršeliais knygoje yra visų 224 “Garbė Dievui” giesmyne esamų giesmių akompanimentai vargonais ar fisharmonija. Kaina $5. Galima gauti: Instituto Sale-siano Lituano, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italy.

Pranas Naujokaitis. ĮLŪŽĘ TILTAI. Romanas. Viršelis V. Čižiūno. Išleido Vaga Brooklyne. 238 psl., kaina $2.50.

Vytautas Mačernis. POEZIJA. Redagavo K. Bradūnas. Iliustravo P. Augius. Didelis formatas, kieti viršeliai 238 psl., kaina $4.50. Išleido “Į Laisvę” fondas lietuviškai knygai ugdyti Dr. A. Šmulkščio lėšomis: Jautrūs, gilios minties ir gražios formos anksti mirusio V. Mačernio eilėraščiai.

ANTONIANUM, 1961. Tėvų Pranciškonų gimnazijos Kennebunkporte metinis leidinys.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36. ILLINOIS