Spausdinti

     “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam rašiniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, kuriame būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma.

Temas pasirenka patys autoriai. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame vokelyje pažymima autoriaus tikroji pavardė ir adresas. Konkursas baigiasi 1962 m. vasario mėn. 1 dieną.

Bus duodamos keturios premijos: I — $100, II — $75, III — $50, IV — $25.

Premijų mecenatai yra: dr. Antanas Ciuris, dr. Antanas Rudokas ir kt. Jury komisija bus paskelbta vėliau.

Atsiųsta paminėti

ATŽALA, 1956-1961. Cicero Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos penkmečio metraštis, redaguotas Česlovo Grinevičiaus ir iliustruotas Algirdo Kurausko. Tai tikrai pasigėrėtinas mokytojų ir mokinių bendro darbo rezultatas.

A. Giedrius. UŽBURTI KELIAI. Pasakos vaikams, gražiai iliustruotos V. Stančikai-tės. Immaculata Press, Putnam, Conn.

T. Angelaitis. IŠLIKOM GYVI. Vaizdai iš bolševikų okupacijos. Viršelis M. Žukauskienės. Immaculata Press, Putnam, Conn. 188 psl., kaina 1.50 dol.

A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA. Virššelis A. Varno. Išleido Liet. Dienos, 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif. Didelis formatas, 80 iliustracijų, 40 psl., kaina 2.50 dol.

Z. Ivinskis. LIETUVOS IR APAŠTALŲ SOSTO SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE (iki XVIII amž. galo). Atspausta iš Suvažiavimo Darbų IV tomo. Roma, 1961.

Nuoširdžiai dėkojame “L. L.” rėmėjams:

     Po 1 dol. aukojo:Z. Valienė, M. Tapulionytė, K. Vaičaitis, J. Rapšys, K. Repšys, A. Paulius, A. Jankauskaitė, A. Grigonis, A. Grigalavičius, L. Bendoraitis, A. Dzirvo-nas, T. Alenskas, K. Kupčinskas, M. Noreikienė, S. Ziupsnys, L. Žiūraitis, A. Gim-bickas, E. Gečas, B. Taujenis, G. Draugelienė, J. Merkienė, F. Mintautas, Jonaitis, Medušauskai, M. Žilys, K. Ancerevičius, S. Giedrimas, J. Gradinskas, K. Barzdukas, P. Dirkis, R. Gustaitienė, V. Giniotis, E. Vaičeliūnienė, E. Juršėnaitė, B. Vaitkienė, A. Karaliūnas, J. Abraitis, A. Sirutis, S. Geštautas, A. Piešinis (visi Chicago), K. Kleiva, J. Bielskis, S. Vintika, R. Žilvitis, V. Ališauskas, B. Novickis (visi Cicero), D. Gatautienė, S. Alšėnas, V. Maciejauskas, I. Stankaitis, S. Rutkauskas (visi Cleveland), O. Venskaitienė, B. Augustaitė, M. Valiulienė, P. Skablauskas, A. Ledas, J. Jacikas (visi Toronto), J. Šalučka (Rockford), J. Valiulis (Montreal), J. Brazauskas (Waterbury), E. Miknius, Z. Rajeckienė (New London), N. Apeikis (Los Angeles), V. Maciūnas (Phila.), H. Bitėnas (Elizabeth), E. Augulienė (Paterson), V. Kuzma (London), kun. J. Krivickas (Amsterdam), S. Petravičienė (Hartford), J. Vembrė (S. Boston), S. Bakšienė (Dorchester), G. Palionienė (Milwaukee), B. Kroklys (Rochester), A. Kraučeliūnas (Evergreen Pk.), K. Prišmantas (Los Angeles), J. Leveris (Quebec), P. Jaudegis (Omaha), A. Beresnevičius (Rochester), J. Velička (Omaha), J. Valiukas (Rochester), M. Stankaitis (Montreal), A. Juškys (Elizabeth), V. Mažeika (E. Chicago), A. Matulionis (Plattsburgh), K. Girnys (Canada), A. Stonys (Richmond Hill), kun. V. Pikturna (Brooklyn), E. Bačinskas (Chicago), R. Vabolis (Canada), J. Kačkelis (Northampton), O. Danisevičius (Brooklyn), T. Bogušas (S. Boston), A. Paleckis (St. Petersburg), J. Petronis (Phila.), V. Mikolajūnas (Oak Lawn), J. Krikščiukaitis (Dorchester), J. Baltrušaitis (Hillside), S. Perkumas (Omaha), B. Bernotas (Bethpage), R. Gedgaudas (Methuen), P. Stanelis (Worcester), dr. J. Balčiūnas (Starsburg), O. Navickas (Los Angeles), T. Vaitkūnas (Canton), J. Augis (Edmonton), J. Škėma (Hamilton), E. Vaitkūnas (St. Paul), O. Varneckas (Wolcott), A. Lipnickas (Woodhaven), A. Ragauskas (Elizabeth), M. Koskus (Montreal), A. Litvinas (Los Angeles), E. Gugis (Hamilton), V. Grubliauskas (Brockton), M. Kučinskas (Glendale).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36. ILLINOIS