Spausdinti

Atsiųsta paminėti

     Juozas Girnius. TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ. “Į Laisvę” Fondo Lietuviškai Kultūrai Ugdyti leidinys nr. 2. Spausdino “Draugo” spaustuvė. Mecenatas — kun. dr. Petras Celiešius. Tai seniai laukta knyga, nušviečianti labai sunkų ir kartais įvairiai suprantamą tautinį klausimą.

     Bernardas Žukauskas. PIRMOJO PASAULINIO KARO TREMTY. Pluoštas atsiminimų. Liet. Krikščioniškosios Demokratijos Studijų Klubų leidinys. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 136 psl., kaina 1.50 dol. Galima gauti: Pranas Povilaitis, 8743 S. Troy St., Evergreen Park 42, Ill. Keistoka, kad šiai nereliginio turinio knygai parūpinta net “Imprimatur”.

     Dr. J. Mačernis. FILOSOFIA Y LA CIENCIA MODERNĄ. Buenos Aires, 1961. Kaina 20 pezų. Viena iš keleto kitų autoriaus ispaniškai parašytų knygų.

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam rašiniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, kuriame būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma.

     Temas pasirenka patys autoriai. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

     Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, atskirame vokelyje pažymėjus tikrąją autoriaus pavardę ir adresą, ir siunčiami redakcijai iki 1962 m. vasario mėn. 1 dienos.

     Konkurso jury komisija: Julija Švabaitė -Gylienė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.

     Konkurso mecenatai: dr. Antanas Ciuris, dr. Antanas Rudokas ir kt.

Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1962 m. kovo mėn. 17 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems “Laiškus Lietuviams”

Po 7 dol. aukojo: L. Kilikonienė (Elgin) ir M. Manomaitis (S. Boston).

Po 5 dol.: V. Noreika ir F. Tarulienė (Chicago).

Po 4 dol.: B. Gurėnas (Chicago) ir C. Petrulis (Waterbury).

3 dol. — A. Stulginskas (Cicero).

Po 2 dol.: M. Krasauskas, E. Jasaitis, O. Kavaliūnas, J. Lieponis, P. Mikalajūnas, S. Cinikas, C. Lukošaitis, V. Kasniūnas, B. Rumšienė, A. Skinkis, N. Grigaliūnas, Dr. V. Šaulys, P. Macnorius, Z. Grinkas, V. Valkavickas, A. Pūdymaitis, A. Paulavičius, J. Pakeltienė, S. Žilevičius, J. Grigaitis, S. Žumbakienė, A. Zabukas, V. Mitkus, J. Paulikas, D. Kriaučiūnienė, K. Genčius, P. Dambrauskas, S. Šukelienė, J. Bulotienė, B. Mikulskienė (visi Chicago); J. Luinys (Dixon), D. Elsbergas (Melrose Pk.), kun. E. Statkus (Roscommon), J. Juodvalkis (Rochester), J. Jakubonis (Sudbury), V. Tomkevičius (Brooklyn), R. Pikunas (Detroit), E. Kalasiūnas (Kankakee), kun. P. Geisčiūnas (Bridger), D. Kunskaitė (Brooklyn), A. Lauraitis (Cicero), V. Šniuolis (Dorchester), J. Dubauskas (Calgary), S. Augustine (Tillsonburg), N. Apeikienė (Los Angeles), J. Rauba (Grand Rapids), A. Gruzdys (New Haven).

Po 1 dot: P. Ličkus, V. Bindokas, J. Juras, B. Dičpinigaitytė, Z. Sturonas, E. Šulskis, A. Vengris, M. Žilys, Dr. S. Riškus, K. Eigelienė, E. Markulis, P. Meilus (visi Chicago), B. Bernotas (Cleveland), K. Prišmantas, A. Ruigys, E. Zateplinskienė (visi Los Angeles), M. Tarvydas (Hamilton), K. Ališauskienė (Erindale), K. Dule-vičius (Toronto), V. Vaitkevičius (Cicero), A. Deikis (Stamford), K. Baliūnas (Toronto), A. Bernatonis (Anglija), A. Sadauskas (Cleveland), I. Grigaliūnas (Kenosha), K. Palsiūnas (Omaha), M. Virbickas (Brooklyn), S. Ceponienė (Toronto), I. Liškauskas (Hamilton), A. Dabrila (Dorchester), A. Baukienė (Cicero), A. Kregž-dys (Brooklyn), T. Motekaitienė (whittier), kun. V. Martinkus (Providence), L. Senutienė (Brockton), S. Zulpa (London), P. Jurkšaitis (Toronto).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLIN0IS