1961 M. SPALIO MĖN. (OCTOBER) VOL XII. NO. 9

T U R I N Y S

Bažnyčia ir tikrovė — Max Pribilla, S. J. 259 

Kontrastai — Bruno Markaitis, S. J. 266 

Kas svarbiausia? — Ona Galvydienė 273 

Ad Tertiam (eil.) — Jonas Gutas 274 

Religinis sąjūdis Amerikoje — Dr. J. Prunskis 275 

Kada sutveriama žmogaus siela? — J. Vaišnys, S. J. 277 

Meilė pavergtai tėvynei — R. L. Spingytė 279  

Vaiko kalbos vystymasis — D. Petrutytė 284 

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 287

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Man miela ir liūdna, norėčiau dainuot,
Norėčiau prikelti jaunuosius visus.
Jaunimui dainuosiu: gana jums miegot,
Pakilkit i darbą tėvynės vaduot!

A. Kezio, S. J. nuotr.

ŠALIN NUSIMINĘ DŪSAVIMAI SKAUDŪS!

JIE SILPNINA DVASIĄ PAIKAI.

AR MUMS, KAIP MERGAITEI, RAUDOTI NURAUDUS,

NORS SPAUDŽIA NELAIMĖS, VARGAI?

NE TAIP MŪSŲ BOČIAI DIDVYRIAI KARIAVO,

KAI, GINDAMI BRANGIĄJĄ LIETUVĄ SAVO,

JŲ ĖJO Į KOVĄ PULKAI...

KAIP VYRAI, BE BAIMĖS MES STOKIM [ KOVĄ,

KAIP MILŽINAS AMŽIŲ BAISUS,

O MEILĖ TĖVYNĖS TEBŪNIE VADOVU

IR DIEVAS, KURS VALDO VISUS!

DARBUOSMĖS IR EISME, KUR ŠAUKIA TĖVYNĖ!

MYLĖSME IR GERBSME, KĄ PROSENIAI GYNĖ!

TĖVYNĖ IŠ MIEGO PABUS.

(Maironis. Geresnių laikų viltis)