“Laiškų Lietuviams” konkursas baigiasi šių metų vasario mėn. 1 dieną. Konkursas yra paskelbtas parašyti straipsniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių (bet gali būti trumpesnis), kuria me būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma. Temas pasirenka patys autoriai. Nebūtinai reikia rašyti apie visas minėtas problemas, galima iškelti tik kurią nors vieną. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami šiame žurnale.

Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, atskirame vokelyje pažymėjus tikrąją autoriaus pavardę ir adresą.

Už keturis geriausius rašinius bus duodamos šios premijos:

I    — $100 (mecenatas — dr. Antanas Čiuris),

II    — $75 (mecenatas — dr. Algirdas Maciūnas),

III    — $50 (mecenatas — dr. Algirdas Maciūnas),

IV    -— $25 (mecenatas — dr. Antanas Rudokas).

Konkurso jury komisija: Julija Švabaitė - Gylienė, Nijolė Jankutė - Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.

Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metinėje šventėje Jaunimo Centre šių metų kovo mėn. 17 d. 7 val. vakaro. Visi skaitytojai ir bičiuliai yra nuoširdžiai kviečiami šioje šventėje dalyvauti.

Svarbus pranešimas

Jeigu kas prieš Kalėdas mums siuntė kokį nors svarbų laišką ir negavo atsakymo, tai tegul apie tai praneša. O jei kas buvo siuntęs laiške pinigų, tai tegul praneša, kada, kiek ir kokiu būdu siuntė (čekiu, money order, grynais).

Atsiųsta paminėti

Aloyzas Baronas. LIEPTAI IR BEDUGNĖS. Premijuotas romanas. Aplankas — A. Kurausko. Išleido Liet. Knygos Klubas. Spausdino “Draugo” spaustuvė. 279 psl., kaina $3.

Ignas Malėnas. ELEMENTORIUS. Naujas metodas mokyti vaikus skaityti, keturių spalvų piešiniais iliustruotas Viktoro Simankevičiaus. Išleista dr. J. Kazicko ir dr. K. Valiūno lėšomis, minint “Neries” bendrovės dešimtmetį. Spaudė Saleziečių spaustuvė Italijoje.

Stepas Zobarskas. THE MAKER OF GODS. Dešimt S. Zobarsko apsakymėlių, išleistų anglų kalba. Aplankas — P. Osmolskio. 131 psl., kieti viršeliai, kaina $3.

“Nidos” Knygų Klubo ir “Europos Lietuvio” sieninis kasdien nuplėšiamas 1962 m. KALENDORIUS.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois