Spausdinti

     “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti straipsniui apie kurią nors asmenybę ugdančią savybę. Tai yra, reikia rašyti apie kurią nors dorybę. Norėdami padėti konkurso dalyviams, paminėsime kai kurias dorybes: atvirumas, draugiškumas, nuoširdumas, ištikimybė, pasitikėjimas, gailestingumas, paprastumas, natūralumas, pasiaukojimas, kantrumas, pastovumas, ištvermė, drąsumas, kuklumas, mandagumas, taktiškumas, riteriškumas, vyriškumas, moteriškumas, pagarba (Dievui, tėvams, vyresnybei), ryžtingumas, taurumas, kilnumas, religingumas, meilė (Dievo, tėvynės, artimo), paklusnumas, susivaldymas, nuolankumas, nuosaikumas, protingumas, tiesumas (kalboje), demokratiškumas, žodžio laikymas, pažado tesėjimas, apdairumas, skaistumas, linksmumas ir t. t.

     Konkurso dalyviai pasirenka rašyti apie vieną kurią nors čia paminėtą ar kurią kitą dorybę. Kadangi praeitis parodė, kad daugelis mėgsta rašyti beletristine forma, tai ir dabar šią formą leidžiame vartoti. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip trys tūkstančiai žodžių ir turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedant į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę ir adresą. Atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Konkursas baigiasi 1963 m. vasario mėn. 1 dieną.

     Už geriausius rašinius bus duodamos šios premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol., IV — 25 dol.

     Konkurso jury komisija: kun. F. Gureckas, K. Bradūnienė, L. Germanienė, V. Būtėnas ir P. Razminas.

     Premijų mecenatai yra: dr. A. Čiuris, dr. A. Rudokas, kun. V. Memėnas, A. ir F. Kurgonai.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime Jaunimo Centre 1963 m. kovo mėn. 9 d. 7 val. vakaro. Meninę programą atliks pirmą kartą lietuvių publikai koncertuojanti solistė Valentina Kojelienė — Cinkaitė.

     Marijampolės Rygiškiu Jono gimnazijos šimtmečio minėjimas bus Čikagoje ateinančių metų gegužės mėn. pradžioje. Šiai sukakčiai paminėti taip pat ruošiama monografija, kuriai medžiagą jau siunčia buvusieji gimnazijos auklėtojai ir auklėtiniai. Visi, kurie gali, yra prašomi prisidėti prie monografijos turimomis nuotraukomis arba atsiminimais. Visą medžiagą siųsti monografijos reikalų vedėjui V. Paulioniui, 4407 S. Artesian Ave., Chicago 32, 111. Kitais sukakties minėjimo reikalais kreiptis tiesiog į komisijos pirmininką J. Vaičiūną, 7221 S. Claremont Ave., Chicago 36, Illinois. Telef. WA. 5-6979.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois