•    Alė Rūta. PRIESAIKA. Romanas. Aplanką piešė P. Jurkus. Išleido Liet. Knygos Klubas. 310 psl., kaina $3.25.

    Tai yra antrasis “Didžiosios meilės” serijos romanas, nukeliąs skaitytoją į Vytauto laikus ir Žalgirio mūšio laimėjimą. Šis kūrinys — tai iškarpa Lietuvos gyvenimo, kurį autorė čia atkuria savo lakia fantazija ir sodriu žodžiu.

•    Juozas Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Premijuotas romanas. T. Valiaus aplankas. Išleido Liet. Knygos Klubas. 205 psl., kaina $2.50.

    Šiame romane autorius mėgina prikelti iš istorijos dulkių mūsų praeitį, kalbą, tarpusavio santykius, kovas, meilę, kerštą ir visą žmogiškumą, pasireiškiantį mūsų tautos būdo bruožuose.

•    Alfonsas Vambutas. TRYS SAKALAI. Pasakos ir padavimai. Iliustravo V. Stančikaitė. Išleido Liet. Knygos klubas. 186 psl., kaina $2.00.

    Liet. Mokytojų Sąjungos premijuotas veikalas, susidedąs iš keleto rinktinių kūrinių, tinkamų jaunimui.

•    Jonas Grinius. GULBĖS GIESMĖ. Šešių veiksmų istoriška drama. Išleido Liet. Knygos Klubas. 222 psl., kaina $3.00.

    Barboros Radvilaitės is Žygimanto Augusto meilės ir bendro gyvenimo drama, turėjusi reikšmės jungtinės Lietuvos -Lenkijos valstybės viešajame gyvenime, yra patraukusi ne vieno rašytojo dėmesį dėl savo giliai žmogiškų aspektų — meilės, mirties, ištikimybės ir patriotinių jausmų. Panašių pergyvenimų lietuviams gausiai suteikė ir antrojo pasaulinio karo pabaiga. Tai autorių ir paskatino parašyti šią dramą.

•    J. Vaišnora, M.I.C. MAČIAU DIEVO TARNĄ. Išleido Tėvai Marijonai. 32 psl., kaina 50 centų.

    Autorius Čia gyvai ir nuoširdžiai aprašo savo pažintį su arkiv. J. Matulaičiu, tuo tauriuoju marijampoliečiu, kuris gal netrukus bus pakeltas į altorių garbę.

•    Kan. Antanas Steponaitis. TĖVYNĖJE IR PASAULY. Prisiminimai ir apybraižos. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Kieti viršeliai, 320 psl., kaina nepažymėta.

    Autorius šiame veikale sutelkė gana daug įdomios istorinės medžiagos. Savo atsiminimus jis pradeda, pasakodamas apie gimtąjį Sūdavos kraštą ir apie jo centrą — Marijampolę. Toliau trumpai perbėga Lietuvos istorijos įvykius nuo baudžiavos laikų ir plačiau aprašo kai kuriuos charakteringesnius nepriklausomo gyvenimo faktus. Aprašo abudu pasaulinius karus, rusų bei vokiečių persekiojimus, bėgimą iš Lietuvos ir gyvenimą išeivijoje. Pasakojimai persunkti giliu autoriaus patriotizmu.

•    VLADAS NAGEVIČIUS. Redagavo dr. M. Matulionis. Išleido V. Nagevičienė. Viršelį ir vinjetes piešė V. Raulinaitis; monogramą piešė V. Stančikaitė. Kieti viršeliai, 374 psl., kaina nepažymėta.

    Tai yra generolo gydytojo Vlado Nagiaus - Nagevičiaus gyvenimo ir darbų apžvalga. Pats didysis V. Nagevičiaus kūrinys buvo Karo Muziejus Kaune. Šis muziejus buvo tapęs tautine lietuvių šventove. Čia buvo surinkta ir parodyta visa tai, kas lietuviui brangu: didinga Lietuvos valstybės istorinė praeitis, šimtmetinės kovos su Lietuvos priešais. Lietuvos pavergimo, kančios ir laisvės kovų apoteozė — tautos išlaisvinimas ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Visa tai šioje knygoje dar kartą prabėgs skaitytojui pro akis, gal sujudins jo širdį ir Karo Muziejaus steigėjui pastatys niekad negriūvantį paminklą.

• LITHUANIA — LAND OF HEROES. Paruošė ir išleido L. Valiukas. E. Arbo aplankas. Kieti viršeliai, apie 200 psl., kaina $4.75.

     Anglų kąlba ir gausiomis iliustracijomis atvaizduota Lietuvos šalis, žmonės, kovos už laisvę ir Sovietų vykdomas genocidas.