Spausdinti

“Laiškų Lietuviams” metinė šventė

ruošiama š. m. kovo mėn. 17 d., 7 val. vakaro Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Bus konkurso laimėtojams premijų įteikimas, įdomi programa ir puiki vakarienė. Visi skaitytojai ir bičiuliai yra kviečiami dalyvauti. Bilietus geriausia įsigyti iš anksto pas platintojus arba Jaunimo Centre.

Atsiųsta paminėti

Giuseppe Ricciotti. KRISTAUS GYVENIMAS. Išvertė kun. P. Dauknys, M.I.C. Išleido Tėvai Marijonai Londone, Anglijoje. Spausdino Nida Press. 966 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta. Apie šią knygą plačiau parašysime kitame numeryje.

Dr. J. Prunskis. SILPNAME KŪNE... Leidinys skiriamas ligoniams. Spausdino Immaculata Press. 132 psl., kaina $1.50.

Svarbus administracijos pranešimas

Jeigu kuris nors skaitytojas praėjusių metų gruodžio mėn. arba šių metų sausio mėn. siuntė “Laiškams Lietuviams” pinigų ir negavo atsakymo, būtinai yra prašomas skubiai pranešti, kada, kiek ir kokiu būdu siuntė (čekiu, money order ar grynais).

Kas dar neatnaujino prenumeratos, maloniai prašome kaip galima greičiau tai padaryti. Čikagoje gyvenantieji visada gali prenumeratą sumokėti Jaunimo Centre arba “L. L.” administracijoje.

Nuoširdžiai dėkojame “Laišku Lietuviams” rėmėjams

     Po 10 dol. aukojo:dr. V. Tumasonis (Palos Pk.) ir kun. S. Morkūnas (Sioux City). Po 7 dol.: prel. P. V. Strakauskas (Brockton), B. Galvanauskas (Cicero), J. Klimas (E. Chicago), J. Vailokaitis (Chicago), M. Gylienė (Cicero).

     Po 5 dol.: J. Deksnys (Chicago), J. Jusys (Worcester).

     Po 4 dol.:O. Jagelienė, E. Tamošiūnas, L. Kerulis, V. Kučiauskas, J. Laucius, A. Česnakavičienė (visi Chicago), P. Milus (Worcester), B. Lukas (Worth).

     Po 3 dol.:A. Juškus, M. Čižikas, P. O. Norvilas (visi Chicago), A. Matulionis (Plattsburgh).

     Po 2 dol.:H. Milaknis, M. Šveikauskas, kun. J. Velutis, L. Stasiūnas, K. Ječius, P. Nenius, R. Rinkevičienė, A. H. Garbačiauskas, A. Urbonas, S. Graužinienė, R. Žilvitis, A. Baleišis, M. Momkienė, J. Vaičiūnas, A. Pūdymaitis, J. Narukynas, J. Vosylius, A. Reivytis, P. Norkaitis, F. Černius, J. Lesevičius, O. Šimaitienė, Z. Pupius, B. Beleškienė, E. Jasaitienė, dr. E. Gasiūnas, V. Umbrasas, J. Plačas, B. Matuitis, K. Venclauskas, P. Sodeika, J. Briedis, J. Šmulkštys, J. Raudys, A. Viliušis, S. Činikas, J. Vaineikis, J. Sabaliauskas, E. Mikalajūnas, O. Pežienė, V. Petrikonis, S. Bartuškienė, E. Gaškienė, J. Tumas, S. Kybartas, A. Želvys (visi Chicago), dr. P. Atkočiūnas, E. Račiūnienė, M. Mackienė, J. Bielskis, O. Kizlauskienė, V. Ališauskas (visi Cicero), J. Kasparaitis (Racine), A. Grigaliūnas (Davenport), A. Motiejūnas (Highland), L. Matukienė (Kanada), J. Grinius (Wetersfield), dr. V. Pliop-lys (Rockford), B. Kožica (Downey), M. Giraitis (Worcester), K. Stundžia (St. Catharines), V. Norvilas (Monroe), K. Daunys (Kanada), J. Vembrė (Boston), M. Pečiulis (Kanada), kun. J. Tautkus (Omaha), P. Deltuva (Rockford), J. Jodelė (Los Ang.), P. Rožinskas, J. Rumšas, A. Banėnas, kun. K. Simanavičius (visi Detroit), kun. A. Račkauskas (Brooklyn), P. Kaminskas (Joliet), P. Mikalauskas (Omaha), J. Misevičius (Kanada), P. Stankus (Hartford), E. D. Bartkus (Beverly Shores), J. Krikščiukaitis (Dorchester), J. Tunaitis (Toronto), S. Makauskienė (Richmond Hill), kun. S. Statkus (Roscommon), J. Lipnickas (Woodhaven), kun. J. Danielius (London).

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois