Spausdinti

VASARIS / FEBRUARY / XIII / NO. 2

T U R I N Y S 

MOTINA IR MOKYTOJA — B. Krištanavičius, S. J......... 38

GERA BŪTI ARTI DIEVO — A. Grauslys ................. 44

PASAKA — NEPASAKA — A. Tamošaitis, S. J............. 50

MAŽOJI TREMTIES LIETUVA — P. Stočkutė - Abromaitienė .... 58

LAISVĖ IR DRAUSMĖ — D. Petrutytė ................. 61

MŪSŲ UŽDAVINYS — JAUSTI GYVENIMĄ — B. Krokys ...... 65

KODĖL MERGINOS STUDIJUOJA? 66

IŠ FILMŲ PASAULIO — J. Vaišnys, S. J. ir D. Koklytė ... 68

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI .......... 70

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitu leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija —Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama


RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

IŠ PRAEITIES STIPRYBĘ REIKIA SEMTI!

O JI DABAR MUMS BŪTINA.

KAI SVETIMI VĖJAI BLAŠKO,

KAI APGAULINGI KELIAI VILIOJA,

KAI KOVAI SKIRTOS RANKOS ŽEMYN KRINTA,

O TĖVYNĘ MYLINČIOS ŠIRDYS ŠĄLA —

REIKIA ŠVYTURIO, RAMSČIO, UGNIES.

METĘ ŽVILGSNI Į PRAEITĮ

PAMATYSIME RODANČIŲ KRYPTĮ ŠVYTURIŲ,

RASIME STIPRIŲ STULPŲ ATSIREMTI,

PAJUSIME ŠIRDĮ ŠILDANČIOS UGNIES —

TAI MUSŲ TAUTOS GARBINGIEJI HEROJAI,

GAIVINAMI NEPALAUŽIAMOS VILTIES,

BE POILSIO DIRBĘ, VARGĘ, KENTĖJĘ

IR PAGALIAU IŠKOVOJĘ LIETUVAI LAISVĘ.